รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448505040130นางสาวปวริศา ประจงพงศ์พันธุ์
249505040060นางสาวจิตราภรณ์ คำสุภาพ
349505040110นางสาวชุติมา บุญทับ
449505040136นายโชคชัย เจตนาเชี่ยวชาญกิจ
549505040201นางสาวทิพรัตน์ รักษ์เกียรตินำชัย
60448505040734นางสาวสาธิยา ฉลาดแย้ม
70448505040767นางสาวสุชาดา โทพันธ์
849505040243นางสาวนวลภัทร แสงมณีวรกุล
949505040292นางสาวบังอร แสงอรุณวานิช
1049505040342นางสาวพรพิลัย นามวงค์
1149505040383นางสาวพิมชนก เปรมสมาน
1249505040417นายภคนันท์ วังวรภากาญจน์
1349505040441นางสาวมลฤทัย ชนะโภคากุล
1449505040482นางสาวรุ่งนภา จันทร์เอี่ยม
1549505040540นางสาวศิริลักษณ์ แซ่ตั๊น
1649505040748นางสาวอัมพร ทันมี
170448505040197นางสาวชนิดาภา อาษาบาล
180448505040213นางสาวชลธิศา ไพรวรรณ์
1949505134368นางสาวรุจิรา หนูสมจิตร
2049505134376นางสาวรุจีพัชร พลายงาม
2149505134418นางสาววัชราภรณ์ เอี่ยมสะอาด
2249505134426นางสาววันวิสาข์ ทะสา
2349505134459นางสาวศรัณย์พร ศิริสถิตย์วงศ์
2449505134483นายศุภฤกษ์ มีฤกษ์ใหญ่
2549505134509นางสาวสาริยา สีทอง
2649505134533นางสาวสุภาพร จงไกรจักร์
2749505134541นางสาวเสาวนีย์ จิตพิพัฒน์สกุล
2849505134566นางสาวอนิสา นุทผล
2949605044814นางสาวสินีนาถ สกุลทอง
3049505136017นางสาวจีระพร ศักดิ์ดี
3149505136058นายธนิพัฒน์ สิริประภาวรรณ
3249505134129นายณัฐพร พรรัตนโสรฬ
3349505134152นางสาวทัศนีย์ สวัสดิ์ธนกิจ
3449505040052นางสาวจรูญลักษณ์ ยอดประดิษฐ์
3549505040078นางสาวจินดา อัมพรพูลสุข
3649505040086นางสาวจุฑา ใจรักสันติสุข
3749505040094นางสาวจุฬารัตน์ บุญยืน
3849505040102นายชาติชาย มังกรโชติช่วง
3949505040128นายเชษฐา วิไลเจริญตระกูล
4049505040144นางสาวโชติกา วรวงศ์
4149505040169นายณัฐพล ปิยชาตินนท์
4249505040193นางสาวดวงรัตน์ ร่วมพุ่ม
4349505040276นางสาวนุสรา คำวัน
4449505040490นางสาวรุ่งรัตน์ นุชเจริญผล
4549505040516นางสาววันสุภา จตุราวิยสัจ
4649505040532นางสาวศิรดา รัตนงาม
4749505040573นางสาวสมฤดี มรรคเจริญ
4849505040391นางสาวพิมพา พลายจันทร์
4949505040425นายภาณุพงษ์ แซ่เฮ้ง
5049505040433นายภูธิชย์ วันชัยจิระบุญ
5149505040458นางสาวมะลิ จักรดี
5249505040474นางสาวรัชนี กะนะหาวงศ์
5349505040318นายปรมินทร์ อำพันฉาย
5449505040334นางสาวพรพรรณ นพชัยยา
5549505040581นางสาวสมาพร ดวงมรกต
5649505040722นางสาวอัญชลี บูรรุ่งโรจน์
5749505040755นางสาวณัฐณิชา ศรีม่วง
5849505040623นายสุทาวุธ นาวิกพันธ์
5949505040631นายสุรศักดิ์ ตันเจริญ
6049505040656นางสาวสุวิมล ทองพุฒ
6149505040664นางสาวเสาวทิพย์ เพิ่มไธสง
6249505040672นางสาวหทัยวรรณ วิศาลวัฒนะ
6349505136074นางสาวนวลนิตย์ สำราญ
6449505136124นางสาวพรพิมล คุ้มเถื่อน
6549505136173นางสาวฤทัยวรรณ แซ่ลิ้ม
6649505134038นางสาวกาญจนา แซ่โง้ว
6749505134046นางสาวเกศรา วิไลนุช
6849505134079นางสาวจิราภรณ์ ลิขสิทธิ์พงศ์
6949505134095นายชัยพร รัตนภิรมย์โสภิต
7049505134160นางสาวทิพย์วาภรณ์ พรสิทธิ์ไพบูลย์
7149505134103นางสาวณัฐกา ติละพันธุพงษ์
7249505134012นางสาวกนกวรรณ บุญแก้ว
7349505134194นางสาวธิดา บูรณสมภพ
7449505134236นางสาวนิศา แต้มสำเภาเลิศ
7549505134269นางสาวพนิดา จรุงวิศาลกุล
7649505136215นางสาวศิรินทร์นภา รัตนวัน
7749505136223นางสาวอนัญญา จตุเทน
7849505134020นางสาวกฤติยา บุญสุวรรณ
7949505134061นางสาวจันทรา โสภณพงษ์
8049505134111นายณัฐธิติ์ เตชะบุญ
8149505134145นางสาวทัศญาณี อุดมพงษ์
8249505134202นายธีรพัทธ์ ศานติทรรศน์
8349505134244นายปริญญา สมสอาด
8449505134293นายพิเชษฐ ทิพย์มณี
8549505134335นายยงยุทธ วัฒนาโสภณ
8649505134319นางสาวมณียา พงษ์สวย
8749505134343นางสาวรัชนี วิทศิริ
8849505134384นางสาวเลิศลักษณ์ มานพ
8949505134400นางสาววรรณิศา ลัทธิจิตต์
9049505134434นายวิทวัส กาญจนะวดีกุล
9149505134442นายวีรวัฒน์ ทวีวัฒนโสภณ
9249505134467นางสาวศิริพรรณ วีรวิทย์พร
9349505134475นางสาวนรมน เครือหงษ์
9449505134491นางสาวจณิสตา ศรีลาอ่อน
9549505134517นางสาวสายสุรีย์ ประสพโชคนภาพร
9649505134525นางสาวสุริยาภรณ์ เอียดทองใส
9749505134558นางสาวหทัยธร มะติดิน
9849505134574นางสาวอัมพิกา พรมเสน
9949505134582นายอุดมชัย อดิศรวรกิจ
10049505134327นางสาวมาติญา บุญรอด
101094850504012นายคมสันต์ ตุ้ยวงค์
10250605137376นายโกวิท สุพรม
10350605137293นางสาวอมรรัตน์ ทับทิมแสง
10450605130918นางสาวกมลทิพย์ สุขศรี
10550605132427นางสาวพิมลวรรณ แพทย์อุดม
10650605132468นางสาววิมล หาญสงคราม
10750605137061นางสาวชลิดา ลอยชื่น
10850605130223นางสาวภัณฑิลา เอี่ยมสำอาง
10950605137285นางสาววัลภา ฉิมแฉ่ง
11050605137178นางสาวเบญจวรรณ ฤกษ์สง่า
11150605130298นางสาววาทิณี เทยสงวน
11250605132138นางสาวมณีวรรณ มหาวงษ์
11350605132096นางสาวพรทิพย์ แก้วอุทัศน์
114516051300072นางสาวจรรยารัตน์ จัดจ้าง
115516051300445นายเมธวิน แสนทวีสุข
116516051300494นายวิษณุ สวัสดีสุข
117516051300510นางสาวอาภัสรา ยองประยูร
11850605130579นางสาวทัศนีย์ หล้ามี
11950505130711นางสาวภรภัทร สุขโชคชัชวาล
12050605130504นางสาวฉัตรวาริน ชมภูจักร
12150605132419นางสาวพิพัฒน์ ดาบสุวรรณ
12250605132476นางสาวศิริรัตน์ ยิ่งยืนยง
12350605130132นางสาวนิภาวรรณ ไชยประยา
12450605130363นางสาวสุจิตรา เซี่ยงหวอง
125516051300361นางสาวพิสมัย ดวงตาดี
126516051300577นางสาวรสชรินทร์ ภาระบุตร
127516051300627นางสาวอจลญา คงกัลป์
128516051300767นางสาวทัศนีย์ บุญรัตน์
129516051300551นางสาวอรุณรัตน์ อินถาโท
130516051300106นางสาวเจนจิรา สุวรรณเจริญสุข
131516051300155นางสาวพนิดา คำนาน
132516051300197นางสาวจริยา อับดุลเราะห์มาน
133516051300262นางสาวกรณิกา ประเสริฐสุข
134516051300270นางสาวจุฑาทิพย์ ใจหลัก
13551605137101นางสาวดวงพร ไสยสุข
13651605137085นางสาวณัฐฐินันท์ โคทนา
13751605137218นางสาวเกศนรินทร์ เทียมแสง
138516051300015นางสาวกรรณิการ์ นนทอุดม
139516051300460นางสาวฤทัยทิพย์ สิงห์อ่อน
14051605137234นางสาวพัทยา หารสาริกิจ
14151605137077นางสาวยุพิน พลัดกลาง
14251605137226นางสาวจรีรัตน์ แก้วหนองแสง
143516051300395นางสาววัชชิรา ทองบุญเลิศ
144516051300379นางสาวศิรินาถ สืบพันธ์
145516051300692นางสาวศิริพร โสภาศรี
14651605137143นางสาวเกศินี น้อยเงิน
14751605137200นางสาวรุ่งอรุณ แซ่ซิ้ม
14851605137259นางอุบลรัตน์ กองศรี
14951605137267นางสาวลาวัลย์ แสงคำกุล
150516051300809ว่าที่ร้อยตรีชัยชนะ ชัยวงศ์
15150605132484นางสุธีรัตน์ เนตรนภาพร
152516051300668นางสาวภาวินี สุดชา
153516051300098นางสาวประภา จาดฉา
154516051300049นางสาวชมภูนุช เพ็ชรแอง
155516051300304นางสาวสุพรรษา กิ่งคำ
156516051300205นางสาววิภา ผิวผ่อง
157516051300353นางสาวพวงผกา อันทะโย
158516051300296นางสาวจุไรพร ทรงประดิษฐ์
159516051300080นางสาวปกรณ์ทิพย์ พรหมเสนา
160516051300163นางสาวพิมลพรรณ สาเรือง
161516051300528นางสาวดวงรัตน์ ศรีสวัสดิ์
162516051300783นางสาวเพ็ญประภา เรืองศรี
163516051300478นางสาวละมัย ศรีวรขาน
164516051300171นางสาวพรสุรีย์ ปุริยะตะ
165516051300429นางสาวพนิดา วิจิตสรัตน์
166516051300718นางสาวขวัญฤทัย ขันสัมฤทธิ์
167516051300676นางสาวคนึงนิจ มณีแดง
168516051300601นางสาวปิยนุช นาครอด
169516051300759นางสาวอัญชลี เมธา
170516051300247นางสาวนฤทัย ดวงแก้ว
171516051300064นางสาวนวลเพ็ญ อินทรัตน์
172516051300775นางสาวลัดดาวัลย์ ควนขัน
173516051300411นายพงศ์ศิริ เจริญรัตน์วุฒิกาล
174516051300742นางสาวรุ่งนภา นาคสุข
175516051300387นางสาวนฤมล ใบเนียม
176516051300023นายหทัยรัตน์ สุพรรณมี
177516051300585นายพลลวัฒน์ ผึ่งผดุง
17849505040565นางสาวศุภลักษณ์ วงศ์วีรภัทรกุล
179516051300031นายจิรวัฒน์ จันทร์ขจร
1800448505040296นางสาวณัฐชา เอี่ยมสอาด
18150605132385นางสาวพนิดา ทองศรี