รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505136165นางสาวรุ่งทิวา แก้วแก่นคูณ
249505136199นางสาววิชุดา แบ้งกลาง
349505136256นายสิขเรศ เบ็ญมาศ
449505134178นายธนิตชัย ตั้งธนถาวร
549505134186นางสาวธันยาภรณ์ แก้วจำปา
649505134392นางสาววนิดา แซ่เตี๋ยว
7550505040158นางสาวศิริลักษณ์ เฮ็งมี
8550505040018นางสาวจิตตรา รัศมี
9550505040083นางสาวศิริลักษณ์ โศจิพันธุ์
10550505040174นางสาวจุฑาลักษณ์ เภารอด
11550505040216นางสาวชื่นกนก พิมพ์ศิลป์
12550505040026นางสาวพรชนก คุณดิลกจรูญ
13550505040042นายพงษ์พิทักษ์ จันทร์เทพ
14550505040059นางสาวอรปวีณ์ ลีละยิ่งยง
1550505131040นางสาวพิชญา โรจนมงคล
1650505130638นางสาวเนตรดาว พรหมศักดิ์
1750505130653นางสาวปาจรีย์ หงส์ประภาวงศ์
1850505130679นางสาวพรทิพย์ ทวีพจน์
1950505130695นางสาวเฟื่องลดา ตู้เชื้อ
2050505130703นายภรต คล้ายสุบรรณ
2150505130729นางสาวภัทรสุดา เลิศลลิตกุล
2250505130760นางสาววรางค์กุล นพรัมย์
2350505130927นางสาวฐาปนี สาลี
2450505131032นางสาวพรทิพย์ วรรณเลิศฤทธิ์
2550505131107นางสาวมัณฑนา อ๋างสกุล
2650505131131นางสาววรรณศินีย์ จงรักแสง
2750505131172นางสาวศศิโฉม สิทธิสังข์
2850505131222นางสาวสิรินทร์ ช้างทองคำ
2950505131255นางสาวสุจิตรา เตชนะรุ่งโรจน์
3050505130273นายพิสิทธิ์ ประสิทธิ์สมบูรณ์
3150505130315นางสาวมัณฑนา แท้เที่ยงธรรม
3250505131123นายวรพล สุวรพันธ์
3350505131156นางสาววัลภา จิตต์สอาด
3450505131214นางสาวสัญชาณี ศรีสุวรรณรัตน์
3550605132070นางสาวปริญญาณี ชัยยน
3650505130513นายชวลิต วิจิตรวรพันธุ์
3750505130935นางสาวเตือนใจ แซ่ลี้
3850505130034นางสาวจรรยา เอี่ยมพาหล
3950505130067นางสาวจุไรวรรณ บรรจงชาติ
4050505130091นางสาวณัฐธิดา วรรณเกื้อ
4150505130133นางสาวตติยาพร ลี้สุริยวงศ์
4250505130141นายธีรวุฒิ กู้จรุงคุณธรรม
4350505130174นายตฤณ เชาว์สุวรรณ
4450505130208นายบุญศิริ เจริญสุขพัฒนา
4550505130281นายไพรัชช์ ชยานุกูล
4650505130323นางสาวรติกร เฟื่องเนียม
4750505130364นางสาววิไลพร แซ่ตั้ง
4850505130422นางสาวสุพิชฌาย์ ทองประเสริฐ
4950505130463นางสาวเกศรา พันธุ์อุไร
5050505130547นางสาวณัฐกานต์ ศรทอง
5150505130604นางสาวนภัสนันท์ มงคล
5250605132088นางสาวปรียาภา งามสิริมน
5350505130554นายธิติวัฒน์ ธรรมสิทธิ์โสภณ
5450505131297นางสาวอรวรรณ ชัยวงษ์วิบูลย์
5550505131313นายอานนท์ เสถียรเขต
5650505130505นางสาวจิราพร สุขถนอม
5750505130356นางสาววริษฐาพร รจนา
5850505130406นายเศรษฐสรร พฤฒิปัญญาสกุล
5950505130380นางสาววีรญา โตเลี้ยง
60550505040299นายปราชญ์กริช อภิภูลทรัพย์
61550505040307นายสมพงษ์ สุวรรณกิจ
6250605130553นางสาวดุจเดือน เย็นประเสริฐ
6350505130117นางสาวดวงใจ มะลิลา
6450605130843นางสาวสุภาพร มานะพจนาวงศ์
6550505130992นายปณิธาน ธรรมชื่นฤทัย
6650505130042นายจักรพงษ์ พรมเดช
6750505130083นายไชยอนันต์ นวทวีเศรษฐ์
6850505130125นางสาวดาวดี ขุนวิเศษ
6950505130190นายเนติวุฒิ ผู้ภักดี
7050605132310นางสาวธิดารัตน์ แก้วเสน
7150505130901นางสาวจุฑารัตน์ อุดมวงศานนท์
7250505131149นางสาววรารัตน์ เกตุเนตร์
7350505131206นางสาวสรียา พุมมาเกิด
7450505131271นางสาวสุวัฒนา ดาวงษ์
7550505131321นางสาวอุทุมพร ฤทธิ์เจริญ
7650505130943นางสาวทิพย์มาศ รุ่งฤทธิ์
7750505131024นางสาวพจนาถ กิจจะ
7850505130596นางสาวนงนุช แซ่ลิ้ม
7950505130612นางสาวนลินภา เลิศประสิทธิชัย
8050505130646นางสาวเบญจพร เจียมเด่นงาม
8150505130687นางสาวพรรณี อรรถสุทธิ์
8250505130737นายภูริวัฒน์ แซ่ฮวง
8350505130745นายยุทธนา รัตนณรงค์
8450505130836นางสาวสุภัทรา พลเยี่ยม
8550505130844นางสาวสุภาภรณ์ สมิทธิสถิต
8650505130869นางสาววรินทร์ชยธร ถาม์พรทองสุทธิ
8750505131065นางสาวพิมลรัตน์ โปร่งแก้วงาม
8850605132294นางสาวจิราวรรณ วรศิริ
8950505130307นางสาวมณวิกา ช่วยชู
9050505130349นางสาวลลิตา ธีระศิลปกิจ
9150505130075นางสาวจุฬารัตน์ แซ่เต็ง
9250505130166นางสาวนิธิวดี ลิ่มวงศ์สวัสดิ์
9350505130562นางสาวทิพย์ภาวดี ดิษฐประยูร
9450505131289นางสาวสุฬารัตน์ เงินหิรัญ
9550505131115นางสาวรัตนาภรณ์ แสงสุวรรณนุกุล
9650505130232นางสาวพรพรรณ หัตถาภรณ์สกุล
9750505130265นายพินัน ภักดียิ่งยง
9850505130430นางสาวอาภากร ไชยณรงค์
9950505130455นางสาวอุมาภรณ์ คันฉ่อง
10050605132542นางสาวบุษยา จำจด
101550505040257นางสาวศรัญญา รัตนสำอางค์
102550505040281นางสาวสกาย วงส์ชั้น
10350505130521นายชัยพิพัฒน์ ตรงจิตอุทัย
104550505040323นางสาวฐิติพันธ์ โสภณทวีทรัพย์
10551605137028นางสาววันวิสา ผ่องใส
10651605137051นางสาววัชรี ชะนะยุทธ
10750505130398นายศุภณัฐ พงศ์ฤทธิ์ไกรเลิศ
10850505130240นางสาวพรรณวรินทร์ มานะกิติวิภาต
10950505130109นายณัฐพงศ์ จิระพันธ์พงศ์
11050505131198นางสาวสรินยา กาญจนรุจิรัตน์
11150505130802นางสาวศรัญญา แก้วสี
11250505130976นางสาวนฤมล วันหวัง
11352605137018นายเดชา บัวสาลี
11452605137109นางสาวขวัญเรือน ประเสริฐสังข์
11552605137158นางสาวจงกลรัตน์ ไพโรจน์
11652605137174นางสาวนพรัตน เวทยานนท์
11752605137240นางสาววีณา วงษ์สวาทดิ์
11852605137125นางสาวณัฐลดา มาสีดา
11952605137059นางสาวสวรส โสประดิษฐ
12052605137075นางสาวมะลิวัลย์ ชวนชัยลึก
12152605137083นางสาววาสนา มาสิงห์
12252605137133นางสาวผการัตน์ ทองอยู่
12352605137141นางสาวศิริกร โลนุชิต
12452605137166นางสาวชนม์นิภา ธาตรีธรรม
12552605137182นายยอดชาย ชีวินสุขพนา
126550505040240นางสาวแพ็ท ตั้งตระกูลวิวัฒน์
127550505040265นายพนิต รัตนจงกล
12850505130489นายธนกร ตันติโสภณ
12950505130778นางสาววิภาดา มาลีสรเวชกุล
13050505130786นางสาววิมลวรรณ อุไรวิภูษณะ
13150605131312นายอนุพงษ์ ศิริ