รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1569050400146นางสาวพีระยา ทองเย็น
2569050400310นางสาวจันทิมาธร เกตุมาโร
3569050400070นายณัฐวัตร พงษ์เลื่องธรรม
4559050400303นางสาววราภรณ์ ถาวรเจริญ
5569050400393นางสาวสุนทรี นุ่มภู่
6559050400360นางสาวศศิธร ไพลสีม่วง
7569050400088นายธนธัช ไตรยางค์พินิจ