รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1579050400343นางสาวณัชชา หรุ่นงาม
2579050400228นางสาวแพรพรรณ งามดี
3579050400285นางสาววรมณฑ์ ถนัดกรีเดช
4579050400368นางสาวนพวรรณ จิรสิริสุนทร
5579050400111นายปรางประเสริฐ ร่วมมิตรพร
6579050400400นางสาวภัทรานิษฐ์ บัวจันทร์
7579050400194นางสาวอรวรรณ สุขแก้ว
8579050400079นางสาวณัฐธยาน์ วงศ์พิทักษ์
9579050400038นางสาวฉัตรชนก นุกูลวุฒิโอภาส
10579050400020นายจิรเมธ เล็กประเสริฐ