รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1516051310584นางสาวกรองจิตต์ ดำริห์
2516051310113นางสาวพิมประภา เจริญผล
3516051310519นางสาวลัดดา แก้วดก
4516051310063นางสาวณัฐฤทัย สมดี
5516051310188นางสาวปาน ฉายาวรรณ์
6516051310618นางสาวพณัชกรณ์ ความดี
7516051310527นางสาวนิภาพรรณ มูลนิล
8516051310014นางลินดา กามลคร
9516051310048นางสาวสุกัญญา อาภาศิลป์
10516051310477นายประวิทย์ สุขเกิด
11516051310246นางสาวธิรรัตน์ แสงพลอยศรี
12516051310485นางสาวนันทิดา สังข์ยะรอ
13516051310071นางสาวจรรยา ในริกุล
14516051310576นางสาวยุวดี ประจันทร์