รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448505040403นางสาวนฤมล หนูน้อย
20448505040502นางสาวพรรณนิภา โสเพ็ง
349505040037นางสาวเกศกมล สัมฤทธิ์สุวรรณ
449505040185นางสาวดรุณี แก้วกุล
50448505040700นางสาวศิริรัตน์ มาศสุข
649505040268นางสาวนิธิ ติวารี
749505040599นางสาวสลักจิต สุขอยู่
849505040649นางสาวสุวรรณ นามุลทัศน์
950505132022นายกิตติพงษ์ บุญเพ็ง
1050505132162นางสาวเสาวลักษณ์ โตแจ้ง
11516051300635นางสาวนิศานาถ แจ่มใส
12516051300650นางสาวอุทัยวรรณ จันหมี
13516051300684นางสาวธิติรัตน์ บ่วงราบ
14516051310147นางสาวพรพรรณ สุนทรวิภาต
15516051300643นางสาวฉัตรแก้ว วงษ์สุวรรณ
16516051300148นางสาววรันธร ยมนา
17516051300437นางสาวพิชชานันท์ จันทร์ลาภ
18526051300139นางสาวศิรินภา สืบศรี
19526051310021นายนิสิต หนูศิลา
20526051310039นายหัสนัย กุรจินดา
21526051300527นางสาวอิฏฐพิชา ศรชัย
22526051300600นางสาวเสาวลักษณ์ ม่วงกลิ้ง
23526051300154นางสาวณัฐปภัสร์ หัตถพรธนสัน
24526051310237นางสาววนิดา จินดาธนทรัพย์
25526051300204นางสาวเสาวคนธ์ นิสสะ
26526051300246นางสาวภาธินี บุญแก้ว
27526051300287นางสาวณัฐทยา คำทองสี
28526051300311นายเมธวิน จาดป้อม
29526051300378นายสุทธิภาส กฤตนันท์
30526051300758นางสาวพรพรรณ สีทน
31526051300907นางสาวสุวรรณี สุขคล้าย
32526051300956นายธงชัย สุทธิกนกพันธ์
33516051310170นางสาวอรพรรณ ยมแก้ว
34516051300338นางสาววาสินี ฉัตรแก้ว
35516051310154นางสาวพรนิภา ศิริธารา
36516051300825นางสาวบุญสม เป้ามา
37516051300536นางสาววันวิสา ตะกรุดวัด
38516051300734นางสาวรวิษฎา อิ่นคำ
39516051310600นางสาวอนุวรรณ เจียมศิริ
40516051300486นางสาวปวีณา คงเหมือน
41516051310220นางสาวพิมลภัทร แสวงหา
42516051300502นายเขตต์ ขำภิรมย์
43526051300196นางสาวสุรีรัตน์ หงษ์รัตน์
44526051300782นางสาววิยดา เทศกาล
45526051300741นางสาวสุพรรษา สิงห์โต
46526051300667นางสาวมัทนา สุวรรณพุ่ม
47526051300162นายศิวกร ดุลยาชีวะ
48526051300766นางสาวจริยา รอดด้วยบุญ
49526051300394นางสาวชุลีพร แนบกระโทก
50526051300857นางสาวสุมิตรา ไชยโย
51526051300089นางสาวสมฤดี โพธิ์ภาสี
52526051310047นางสาวศศิธร ปิ่นละออ
53526051300386นางสาวจีรนันท์ พุทธชัย
54526051300691นางสาวกษิณี แตงสอาด
55526051300147นางสาวเปรมวดี อินทรสอน
56526051300790นางสาวปาริฉัตร สุวรรณโชติ
57526051300816นางสาวกมลวรรณ เกิดบ้านบ่อ
58526051300014นางสาวอรมณี เบ็ญอาหมัด
59526051300436นางสาวปิยมาภรณ์ จาบทอง
60526051300824นางสาวพรพิมล สุนทรกิติ
61526051310179นางสาวจิราภรณ์ เอกศิริ
62526051300832นางสาวอรษา คมขำ
63526051310013นายอรุณเดชา ยันวา
64526051300048นางสาวสุวรรณา สมหมาย
65526051300915นางสาวอมรรัตน์ ยุติธรรม
66526051300170นางสาวรัชนีกร วุฒิพรวรพันธ์
67526051300899นางสาวรุ่งทิพย์ อัมรินทร์รักษา
68526051300212นางสาวกนกวรรณ นูรดินซาฮิบ
69526051300949นางสาวสุพัตรา ไพรี
70526051300113นางสาวกันยารัตน์ กฤษณาลักษณ์
71526051300931นายวิทยา ประเสริฐสังข์
72526051300626นางสาวประภา แซ่เอง
73526051300592นางสาวพิมพร พิลาธร
74526051300022นางสาวฐิติรัตน์ กลานสกุล
75526051300584นางสาวสมฤดี ดวงจิตร์
76526051300055นางสาวอมรรัตน์ สุนทร
77526051300121นางสาวจุฑารัตน์ อยู่เสงี่ยม
78526051300634นางสาววิไลลักษณ์ ศิวิลัย
79526051300188นางสาวศุภนันท์ แสงสว่าง
80526051300568นางสาวอรพรรณ ทศดร
81526051300345นางสาวระพีพรรณ พันธ์วิเศษ
82526051300709นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร
83526051300881นางสาวสุวรรณี ทองใบ
84526051300618นางสาวอรพรรณ คองสันเทียะ
85526051300428นางสาวนวพร วงศ์พิภพมงคล
8649505040730นางสาวอันธิกา รักษ์สาคร
870448505040247นางสาวชิดชนก เกตุเจริญ
88526051300329นางสาวอรุณรัตน์ ทรัพย์ทร
89526051300360นางสาวเกล็ดไพฑูรย์ มินสะมัน
90526051300774นางสาวน้ำทิพย์ นิยมญาติ
91526051300337นางสาวศรัญญา สุขเฉลิม
92516051310469นางสาวพัชรี ผาทอง