รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1546051310532นายปีติกร กอนกุล
2546051310540นางสาวพิกุล จันทา
3546051310565นางสาวรังสินี เรืองมัจฉา
4546051310649นายถนัดชัย ปินธุ
5546051310730นางสาวมนัสพร บุญนุกูล
6546051310748นางสาวศิริรัตน์ บุพศิริ
7546051310763นางสาวสุมนตรา เยาว์ธานี
8546051310771นางสาวสุรีรัตน์ เนียมหมวด
9546051310797นางสาวหนึ่งฤทัย กอแก้ว
10546051310839นางสาวอำภา บันจุน
11546051310862นางสาวอุไรพร วัชชิร
12536051310939นางสาวอณัชชญา คำพิทูล
13536051310251นางสาวปิยะวรรณ เนตรบางเพรียง
14536051310293นางสาวรัตนา จงท่องกลาง
15525051300271นายสหสันต์ ฐานะธนทิพย์
16525051300743นางสาววิชุฎา ยังถาวร
17546051300368นางสาวรัตติกาล วงศ์วิจิตร์
18546051310011นางสาวพรพรรณ กวดนอก
19546051310037ว่าที่ร้อยอนุชิต มูลเพชร
20546051310094นางสาวเขมจิรา พระใหญ่
21546051310102นางสาวจามจุรี ศิริเพ็ชร์
22546051310128นางสาวจินตหรา อินทฤทธิ์
23546051310276นางสาวเมตตา เพ็งพรม
24546051310367นางสาวอัมพิกา บรรทม
25546051310425นางสาวจันทิมา ร่มโพธิ์
26546051310433นางสาวชลธิชา ณรงค์ฤทธิ์
27546051310144นางสาวจุรี ซิมะสิงห์
28536051317173นางสาววรารัตน์ ปิ่นแก้ว
29546051317024นางสาวพิชชานันท์ เจริญสุข
30546051317115นางสาวณัฐพร พันธุ์จินดา
31546051317305นายสุทธิ มณีรัตน์
32546051317172นายพงศกร สถาพรพงศ์
33546051317164นางสาวประเชิญ สมีกลาง
34546051317271นางสาววรรณรัตน์ บุญปลื้ม
35535051300643นางสาวภัคจิรา พุกประยูร
36535051301047นางสาวรัตติยา บัวทิพย์
37535051301088นางสาววรดา ลีลวณิช
38535051300577นางสาวพรมารีย์ รังกลาง
39535051301104นางสาววายุภักดิ์ ตาลเลี่ยม
40535051301518นางสาวสมฤดี รักไทย
41535051300635นางสาวพิรญาณ์ สุดสาย
42535051301575นางสาวสุวิชา ชาติสวัสดิ์
43535051301617นางสาวอรฤดี กินรี
44535051300015นางสาวกนกวรรณ สกุลศรีนำชัย
45535051300098นางสาวณัฐวรรณ มีเสมา
46535051300197นางสาวกานต์ธิชา เลิศนา
47525051300883นางสาวกะรัต มาโนช
48525051300040นายพีรภัทร อยู่เสนาท
49525051300610นางสาวพิชญาภา วินทะไชย
50535051300353นางสาวชุตินธร อมาตยานนท์
51535051301179นางสาวภัทรสุดา บุตรศรี
52535051300924นางสาวเพียงมณี รอดกุล
53535051300320นางสาวชลิตา อินปัญญา
54535051300783นายบุญฤทธิ์ กันยา
55535051300536นางสาวปวีณา เปลี่ยนทัพ
56535051300452นายกัมปนาท หาญกล้า
57535051300270นางสาวจิตรา วิศาลสกุลวงษ์
58535051300338นายชาติชาย จางศิริสกุลชัย
59535051300817นางสาวปริญญา ใจเงิน
60535051300908นางสาวพลอย จันดา
61535051301195นางสาวมณีรัตน์ ผองเเก้ว
62535051301278นางสาวรสศรินทร์ ชมเชย
63535051300825นางสาวปรียา โสพิศวัฒนวงศ์
64535051301971นายอุทัย ใจทน
65535051301294นางสาวฤทัยรัตน์ ลิ้มเฉลิม
66535051301369นางสาววริษฐา วิทศิริ
67535051301377นายวรุตม์ ผิวงาม
68535051301807นางสาวสุภาพัน งามละม้าย
69535051301880นางสาวอังคณา วิเชียรฉาย
70535051300684นายทินกร สุขสมัย
71535051301831นางสาวหทัยปราณ ทวีพรหม
72535051301583นางสาวอนุสรา บุญลาภ
73535051301856นางสาวอรนุช พุ่มพวง
74535051301922นางสาวศันสนีย์ เหลืองลัญจกร
75535051300023นางสาวกมลพร ขุนทองจันทร์
76535051300866นายปารเมศ กิจทวีโยธิน
77535051301419นางสาววิชชุดา ณ. ธรรม
78535051301955นางสาวสวรรยา รุ่งเรือง
79535051300593นางสาวพัชรินทร์ บัวรอด
80535051300726นายธีระวัฒน์ ปานทอง
81535051301567นางสาวสุรีย์พร น้อยอุดม
82535051301310นางสาวลักษิกา บุญศรี
83535051301682นางสาวศรัญญา คลำทั่ง
84535051301625นางสาวอริยา ป่าพงษ์
85535051301096นางสาววรรณภรณ์ เอมเอี่ยม
86535051301666นางสาววิภาวดี ปาปะกะ
87535051300247นางสาวกุมารี อุษณะอำไพพงษ์
88535051301203นางสาวมนต์นภา วงศ์สระทอง
89535051300858นางสาวปาณิศรา ซำเซ็น
90535051301765นางสาวสุจิตตรา หนูแย้ม
91535051301716นางสาวสายทิพย์ เลาะหนับ
92535051300106นางสาวจุฑามาศ ภูศรี
93535051301120นางสาวศศินันท์ พัฒนา
94535051301054นางสาวลลิตยา ศิริพงษ์
95535051300544นางสาวปิยวรรณ ฝอยผักแว่น
96535051301773นางสาวสุจิตรา พรมสุวรรณ์
97535051301245นางสาวยุวลักษณ์ รุ่งนทีไสว
98535051301781นางสาวสุธาทิพย์ จีนโก๊ว
99535051300742นางสาวนฤมล ร่มเย็นวัฒนกิจ
100535051301690นางสาวศุภมาส เย็นสวาท
101536051310921นางสาวปริญาภรณ์ วงค์แสน
102535051300478นางสาวดุสิตรา วิริยะสำเภาทอง
103535051300890นางสาวพรพิมล ชื่นบุญ
104535051301815นางสาวสุภาวดี หมัดเดวอ
105535051300387นางสาวฐิติมา สังข์ศิลป์ชัย
106535051301864นางสาวอรพรรณ แซ่ตั๊ง
107535051301609นางสาวอมิตา ปาทานศิริกุล
108535051301674นางสาวศกุนตลา รอดเจริญ
109535051300668นางสาวมนธิดา สุทธิเรืองวงศ์
110535051301906นางสาวอัมริกา ประดิษฐ์ศิลป์
111535051300460นางสาวณัฐกานต์ วัฒนศิริ
112535051301591นางสาวอมรรัตน์ กลิ่นรัก
113535051300767นางสาวนุชรี คมแหลม
114535051301237นางสาวเมวิกา สพานใหญ่
115535051301336นางสาววรรณวิศา เเจ่มจำเนียร
116535051301138นางสาวศศิมาภรณ์ บัวงาม
117535051300254นางสาวเกษมณี สีเสือ
118535051301443นางสาววรกานต์ สุภาพญาติ
119535051301013นางสาวยุวดี ต้นทอง
120546051310706นางสาวพรวลัย ทาเบ้า
121546051310805นางสาวอภิรมย์ สีต่างคำ
122546051310243นางสาวนันทวดี เชื้อแสง
123546051317362นายอานนท์ จิตกวินทิพย์
124546051310854นางสาวอุไรวรรณ หาดี
125546051310250นางสาวธัชวดี จันทร์ไพบูลย์
126546051310789นางสาวเสาวนี เผ่าพันธุ์
127546051317263นางสาวลัดดาวัลย์ ช่อลำใย
128536051310962นางสาวเปมิกา หมัดเส็น
129556051310275นายปฏิภาณ ภัทรภิรมย์
130546051317412นางสาวอารยา ฉิมท้วม
131546051317438นางสาวภาวินี เพ็ญวิจิตร
132535051300411นางสาวณัฐนรี มีจันทร์
133535051301799นางสาวสุธีกานต์ วิจิตรภู
134535051300346นางสาวชาริยา พลเยี่ยม
135535051301229นางสาวเมทาวี มีเกล็ด
136535051300205นางสาวกนกวรรณ โฉมจำรูญ
137535051301062นางสาวลลิตา พสุฑันท์
138535051300148นางสาวนุชสรา พงศ์พิรุณ
139546051317289นางสาวสิริมา เพี้ยนดิษฐ
140546051317123นายณัฐพล ระงับภัย
141556051300011นางสาวกันยาลักษณ์ รุ่งประเสริฐ
142556051300128นางสาวพนิดา ธนโชติกูล
143556051300284นางสาวอรวรรณ พฤกษชาติ
144556051300177นางสาวมยุรี สีม่วง
145556051300540นายอนุสรณ์ โทสา
146556051300086นางสาวนพรัตน์ ลือบางใหญ่
147556051300201นางสาวรจนา เสถียรเพียว
148556051300268นางสาวสุพรรษา รุณตัน
149556051300219นางสาวรัชนก กมลนาวิน
150556051300276นางสาวอภิญญา กุมารสิงห์
151556051300102นางสาวเนตรนภา โกศลกิจสกุล
152556051300037นางสาวจรวยพร สวัสดีมงคลชัย
153556051300565นางสาวอารยา มลภิบาล
154556051300524นางสาวสุนิษสา พงษ์สาท
155556051300060นายธารา ศยวงศารักษ์
156556051300300นางสาวกมลชนก โกสิทธิ์
157556051300375นางสาวเบญจวรรณ หรั่งสอาด
158556051300433นางสาวพิมพ์ธีรา สุวรัตน์
159556051310606นางสาวกัญญ์วรา หัตถินาท
160556051300482นายวิษณุ ดำคลองตัน
161556051310887นายสรวิชญ์ สุรชวาลา
162556051310986นางสาวอัญชลี วงค์โสม
163556051300516นางสาวสุธามาศ นิ่มเจริญ
164556051300326นางสาวใจกานต์ ศิริวงษ์
165556051310374นางสาวสุกฤตา รักษ์บงกชกุล
166535051300064นางสาวฐิติชญา เก้าวงษ์วาลย์
167536051310913นางสาวสิริศรี แซ่เฮ้ง
168535051301344นางสาวกฤษยา ศักดาเพชรศิริ
169535051301252นางสาวเยาวรัตน์ วงษ์เกษม
170535051301351นางสาววริศรา โพธิ์สุพรรณ
171546051317230นางสาวรุ่งทิพย์ ศิโรดม
172546051310482นางสาวโศรดา ประเสริฐ
173546051317081นางสาวชฎิลรัตน์ กนกรัชต์พันธ์
174546051317180นางสาวพนิดา สีลาทอง
175546051317198นางสาวพรพรรณ บ่อบัวทอง
176556051310051นางสาวธนพร สมุติรัมย์
177556051310077นางสาวนาตนารี รอดจันทร์
178556051310754นางสาวเบญญาภา เติมพรวิทิต
179546051317057นางสาวจิตอนงค์ สุขแก้ว
180556051310531นางสาวนุชนาฏ อินทรสาคร
181556051310127นางสาววิชุดา กันทลา
182556051310119นางสาวรัตนาพร สีหะนันท์
183556051310150นางสาวธัญดา งอกศักดิ์ดา
184556051310085นางสาวมีนา เมียศพรม
185556051310911นางสาวสุดารัตน์ เชื่อกุล
186556051310820นางสาววรรณา ชวนประสงค์
187556051310259นางสาวนฤมล คำดีฝั้น
188556051310978นางสาวอลิสา แก้ววังน้ำ
189556051310846นางสาวศรีสุดา อินทปาน
190556051310317นางสาวรัตนาภรณ์ หลงชิน
191556051317080นางสาวปัฐมาวดี ปุ่มเป้า
192556051317056นางสาวทิพวรรณ ใจสงบสุข
193556051300573นายอนุพนธ์ แซ่ลี้