รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555051301144นางสาวรุ่งทิพย์ สินสำรวย
2555051302142นางสาวพรรณปพร ปักเข
3576051310158นางสาวธีรนันท์ กูนา
4576051310273นางสาวสายธาร ศรีวิชัย
5576051310281นางสาวอัญชลี คำสอาด
6576051311032นางสาวยุวดา เวชพัฒน์
7576051300233นางสาวอมรรัตน์ เอมละออ
8555051300450นางสาวชุตินันท์ พิมพร
9555051301896นายอิสระ จุ้ยสีแก้ว
10576051300050นายธราธิป สาริกา
11576051310703นางสาวสุภลักษณ์ ถิตย์รัศมี
12576051310562นางสาวภูริชญา อุดมลาภ
13565051300541นางสาวณัฐรินทร์ แซ่เนี้ย
14565051300566นางสาวดารณี หวังพังกลาง
15565051300590นางสาวทิติภา เจริญวรกิจวงศ์
16565051300640นางสาวธนัตถา วรรธนาศรี
17565051300657นางสาวนครินทร์ วุฒิอังสโวทัย
18565051300699นางสาวนัยนา มาลารัตน์
19565051300723นางสาวเบญญาภา มหิศรานนท์
20565051300772นางสาวปัทมพร ผาสุข
21565051300798นางสาวฑิพิชญ์ชยา ธนภัทร์คุณานนท์
22565051300806นางสาวนภาพร เทิ้งกิ่ม
23565051300830นางสาวธุวพร ราศรี
24565051300855นางสาวนันทวัน คุ้มกุดขมิ้น
25565051300871นางสาวนิลาวัลย์ วิบูลย์กุล
26565051300889นางสาวเบญญาภา เลิศตระกูลชัย
27565051300905นางสาวประวีณา เหรียญนาค
28565051300970นายพชร เอื้อกิจชาคร
29565051302091นางสาวภูริชญา บุญกู้สกุล
30565051302224นางสาวพรรณภา สรรพวัฒน์
31565051302232นางสาวอัญทิชา เชี่ยวชาญ
32565051302281นางสาวปวรวรรณ ขืนจู
33576051311008นางสาวลัดดา พืชนผล
34576051310844นางสาวแก้วศรี ภู่ถาวร
35576051310893นางสาวนภาพร พันธุ์เสือ
36565051301044นางสาวปุญญิศา สามารถ
37565051301051นางสาวพนิดา มังคละศิริ
38565051301069นางสาวพรพรรณ ภูมิโคกรักษ์
39565051301093นางสาวพิจิตตรา พักวัน
40565051301101นางสาวพิชชา ผาสุขล้ำ
41565051301135นายพีรพัฒน์ กลิ่นพยอม
42565051301143นางสาวฟาริกา อุทกัง
43565051301184นางสาวยุวรัตน์ หวังดี
44565051301200นางสาวรัตนาวัลย์ คำภะวา
45565051301218นางสาวรุจิรา พิมพ์แก้ว
46565051301275นางสาววีรณัฐ จิตรักมณีเลิศ
47565051301283นางสาวเวณิชา ทรัพย์ศักดิ์สิทธิ์
48565051301366นางสาวรวิวรรณ น้าประเสริฐ
49565051301390นายวทัญญู วงศ์สามศร
50565051301408นางสาววนัสนันท์ มูฮำหมัด
51565051301416นางสาววนิดา ผุดมี
52565051301440นางสาววราภรณ์ ทรสัตย์
53565051301457นางสาววริศา สร้อยฉิมพลี
54565051301465นางสาววาสนา พุ่มพวง
55565051301473นางสาววิริญญา เงินพลอย
56565051301507นางสาวศศิธร ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
57565051302323นายชัยวัฒน์ ฉันทานุกูล
58565051302331นางสาวอารยา โชคอัมพรทรัพย์
59565051302356นางสาวเยาวลักษณ์ เชียงทอง
60565051302372นางสาวเกศมณี ปิยะภักดีสกุล
61565051302380นางสาวลภัสรดา พรปภารัตน์
62565051300012นางสาวกนกพร มงคลการ
63565051300053นางสาวกาญจนา พรมแก้ว
64565051300095นางสาวกัญญ์พิชฌา ดาวสว่าง
65565051300137นางสาวจิตตกานต์ หนูเกตุ
66565051300178นางสาวเจนจิรา ปณฤทธิ์
67565051300210นางสาวชญานิศ การย์สกุลธร
68565051300244นางสาวชลธิชา ศิริชนะ
69565051300285นางสาวฐิติมา บุญมี
70565051300293นางสาวกนกนุช กลิ่นสมใจ
71565051300335นางสาวกนกพร ลิขิตพิทักษ์
72565051300343นายกวิน บุญโสม
73565051300350นางสาวกษมพร ม่วงทองคำ
74565051300368นายกอบเกียรติ นิธิมันตานนท์
75565051300418นางสาวขวัญวลี ทีปประพันธ์ณี
76565051300426นางสาวจริยา คงวิจิตรวัฒน์
77565051300467นายชิติพัทธ์ อัศวกิจวานิช
78565051302018นางสาวดลยา บุญประเสริฐ
79565051302133นางสาวภาวินี ครองศักดิ์ศิริ
80565051302141นางสาวพนิดา ศรีขัดเค้า
81565051302166นางสาวภัคพิมน ฐิติตานันท์
82576051300159นางสาววีณา กลัดอยู่
83576051300340นางสาวธนพร ชำนิการโกศล
84576051300357นางสาวนิตยา ละบุดดา
85576051300365นางสาวพัชราวรรณ สมศรี
86576051300506นางสาวจันทร์จิรา อภิญญาพิพัฒน์
87576051310117นางสาวณัฐณิชา ธนังเจริญสุข
88576051310257นางสาวปทุมรัตน์ ภูวงศ์
89576051310414นางสาวชลดา ล่าทิพย์
90565051301515นางสาวศศิมลทิพย์ จิววัฒนารักษ์
91565051301523นางสาวศศิวรรณ ปรึกษา
92565051301531นางสาวศิรภัสสร ศิริชานนท์
93565051301556นางสาวศิริพร จะเรียมพันธ์
94565051301671นางสาวแสงดาว แสงงาม
95565051301689นางสาวหทัยรัชต์ ธัญญโกเศศสุข
96565051301697นางสาวอธิชา ผลผะกา
97565051301705นางสาวอภิญญา การะปักษ์
98565051301713นางสาวอรชุมา จุมพลเดชาพันธ์
99565051301861นางสาวสุภนิดา ปานนนท์
100565051301895นางสาวหทัยกร คงสวัสดิ์
101565051301937นางสาวอรทัย ทองแพ
102565051301945นายอรรถพร วิโรจน์ธนาดล
103565051301978นางสาวอำไพ สายแสง
104565051302117นางสาวสุธิดา สรรพศักดิ์
105565051302414นางสาวพิริยา สังข์บุญสง
106565051302422นางสาวมณีรัตน แวงวรรณ
107565051300038นางสาวกัญญารัตน์ ปะโคทัง
108565051300277นางสาวฐิติกา มีมูซอ
109565051300020นางสาวกรรณิกา สว่างน้อย
110565051300202นางสาวฉฬภิญญา ประหยัดทรัพย์
111565051310110นางสาวรุ่งอรุณ เอี่ยมกุศลกิจ
112565051310144นายสุพัฒนะ สุวรรณเดชา
113565051301846นางสาวสุนันท์ ภู่ระหงษ์
114565051310029นายจักรวาล สุภาภักดิ์
115565051300509นางสาวณัฐสุดา บุญมามี
116565051300921นางสาวปรียาพร อยู่สุข
117565051302042นายธนพล บุญต่อ
118565051300939นางสาวปวิชญา รพีภัทรผล
119565051302125นางสาวณัฐณิชา เจริญผล
120565051302265นายคุณากานต์ จงเพิ่มกลาง