รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448505090234นางสาวศิริลักษณ์ บ่อแก้ว
249505090081นายพิสิษฐ์ โชควัฒนคุปต์
349505090115นางสาวภัทราพร พุ่มแก้ว
449505090156นายพีรวัฒน์ ก๋งเหม็ง
549505090016นางสาวกนกวรรณ โตนุ่ม
649505090032นายกฤษดา ลิ้มเลิศพาณิชย์
749505090198นายอิสรา รัตนเพชร
849505090024นายกฤษณะ นุ่มประเสริฐ
949505090057นายชยิน แก้วสุข
1049505090255นายอมรศักดิ์ เชื่อพุทธ
1149505090222นางสาวกัญสุชญา สุวรรณ
1249505090230นางสาวนันตภรณ์ เกิดขาว