รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448505090317นายอำนาจ เอนกบุญ
249505090180นางสาวสุดารัตน์ ชูติวิสุทธิ์
349505090214นายอัศวิน ยงแก้ว
450505090063นายคฑาวุฒิ กิตติกูล
550505090139นางสาวทานตะวัน เพิ่มทวี
650505090204นางสาวประภาพร สินสวัสดิ์
750505090238นายปราศรัย จันทร์ประทีป
850505090352นางสาววิมลศิริ เอี่ยมสมบุญ
950505090451นายอรรณพ จันทร์อบ
1050505090188นายบดินทร์ เลิศผดุงธรรม
1150505090147นางสาวทิวาพร ใจชอบงาม
1250505090154นางสาวธัญวลัย วิรัชกุล
1350505090287นางสาวภัสสร สีพงษ์
1450505090386นายศรัณย์ ภูมิกระโทก
1550505090105นายติณณ์ จงเจริญในธรรม
1650505090394นางสาวศรีประภา วานิ
1750505090212นางสาวประภาพร ชาลีวรรณ
1850505090477นายมีนวัฒน์ นะโรภาส
19515050900197นางสาวธารทิพย์ อรน้อม
2050505090170นางสาวโนร์สะด๊ะ มามุ
2150505090337นางสาวรัชเษก ใจรักษ์
2249505090107นายโชติพัฒน์ คงสุวรรณ