รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515050900247นายนที แดงมีทรัพย์
2515050900460นายธชาพัฒน์ ศุภสินธุ์กิติกุล
350505090303นายมีพรรณ ดงอุทิศ
450505090329นางสาวยุพา ศรีพลาย
5515050900106นายนิรุตน์ เชื้ออัคคพงศ์
6525050900204นางสาวรุ่งนภา แก้วรักษา
7515050900189นายอนุสรณ์ หาญเชิงชัย
8515050900023นายธนวัฒน์ พฤกษชาติถาวร
9515050900072นายองค์อาจ กอบุญ
10525050900162นางสาวอัมพิกา สอนบุญช่วย
11525050900345นางสาวพัจนา นิจจันทร์พันธ์ศรี
12525050900352นางสาวพัจรี นิจจันทร์พันธ์ศรี
13515050900049นายทีปกร ฉิมเรศ
14525050900246นายทรงภณ ทองพุ่ม
15525050900337นายศุภณัฐ ไตรวิทยานุรักษ์
16525050900030นางสาวศรัญญา ลุนพิลา
17525050900113นายพรชัย สีโร
18525050900097นายธวัชชัย แซ่โค้ว
19525050900329นางสาวจิราวรรณ คงเชียร
20525050900311นางสาวนฤมล เอี่ยมแย้ม
21525050900014นายวิศรุธ รัตนเพชร
22525050900303นางสาวขวัญนภา เรียนนันใจ
23525050900170นายปริญญา อาจชัยภูมิ
24525050900295นายนิวิฐ หอทรัพย์วิภูษณะ
25525050900055นางสาวจิราพร ไกรวาปี
26525050900436นายจุติพรหม ผังนิรันดร์