รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525050900428นายปราการ วีรประภานนท์
2535050900146นายธิติ กิตติสุบรรณ
3535050900229นางสาววนิดา สุขจันทร์
4535050900377นางสาวภัททิยา ยังสว่าง
5535050900401นายสิรภพ ศิริมาตยนันท์
6535050900302นางสาวจิราภา วงษ์สุริวรรณ
7535050900328นางสาวชฎาพร จารุทัตธาดา
8535050900088นางสาวชวัลลักษณ์ เกษมสุขไพศาล
9535050900385นางสาวมุทิตา พิกุลเงิน
10535050900138นางสาวธัญลักษณ์ วัฒนพันธ์พิทักษ์
11535050900054นายคุณัชญ์ พรเลิศพงศ์
12535050900294นางสาวอรุโณทัย สร้อยลิ้ม
13535050900245นางสาวณิซรา รุ่งแสงจันทร์
14535050900120นางสาวถิรตา อยู่จุ้ย
15535050900260นางสาวอณัชตา สมวงษ์
16535050900427นางสาวอมรรัตน์ ขาวน่วม
17535050900393นายวรฉัตร ว่องไว