รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535050900179นายภานุพงษ์ ปะตังทะสา
2555050900573นายสุทิวัส ดิษฐเอม
3555050900466นายธีรพงศ์ จิตรผดุงวณิชย์
4555050900284นายปธานิน ดิศรพงศ์
5565050900028นางสาวจิราภา สุ่มสาย
6565050900069นางสาวธิดา ทองศิริ
7565050900085นางสาวเบญจวรรณ เชื้อหยก
8565050900119นางสาววชิราภรณ์ โคตรบัญชา
9565050900127นายวันชนะ เจริญสุข
10565050900143นางสาวสุกฤตา ชะนาผล
11565050900176นางสาวพิมพรรณ อิ่มคำ
12565050900192นางสาวกัญญารัตน์ ศรีจันทนากุล
13565050900226นายคณิน จิตต์มั่นการ
14565050900234นางสาวจินนารีย์ เอียดทองใส
15565050900259นายศุภฤกษ์ พูลประพันธ์
16565050900267นายณัฐนภ อังคกุล
17565050900317นางสาวนุชนารถ เกษทองมา
18565050900325นางสาวบุญรวี คำเปี่ยม
19565050900333นางสาวประกายเพชร สินศิริ
20565050900382นางสาวปาริชาต อำมฤต
21565050900416นายภูวนัย สุขช่วย
22565050900432นายรชตะ กระจ่างฉาย
23565050900440นางสาวลลิตา จินาอ่อน
24565050900549นายเจษฎากร พุทธรักษ์
25565050900572นายธราดล สังฆบุรี
26565050900598นางสาวอารีญา คงถาวร
27565050900606นางสาวลักษิกา เจียมศิริโรจน์
28565050900614นางสาวณฐกร สุทธมา
29565050900622นายอธิวัฒน์ หนูทิม
30565050900648นายเฉลิม นามโคตร์
31565050900655นางสาวยุวเรศ โอบอ้อม
32565050900671นางสาวอารีรัตน์ นิธิกิตติการ
33555050900524นายพีรยุทธ ฉั่วสมบูรณ์