รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575050900472นางสาวณัฐริกา วิปุโร
2575050900498นางสาวเนตรนภา พิมาร
3575050900449นางสาวภัทรณัญช์ สิทธิสว่าง
4575050900522นายพิเชษฐ โล่สกุลชัย
5575050900571นางสาวศรัญญา นุชเจริญ
6575050900316นายพิศณุ ชูเกลี้ยง
7575050900118นายวรงค์ คันธรักษ์
8575050900480นางสาวธิฌดา บุตรทีปรัตน์
9575050900175นายเจษฎา บุญเพ็ง
10575050900183นายพงศกร นมนาน
11575050900555นายวัศพล พิมรินทร์
12575050900274นายอดิเทพ สินธุ์ทอง
13575050900530นายภมร รุจิรานิรัติศัย
14575050900290นายมานิต ปิยมาตย์
15575050900381นายชัยรัตน์ ปรคนธรรพ์
16565050900457นางสาวลลิตา บัวเพชร
17575050900225นายเมธา ทองพุ่ม
18575050900126นางสาวศิริวรรณ ดากะบุศย์
19575050900563นางสาวลภัสรดา โคสา
20575050900365นางสาวปภัสรา ฉิมสวัสดิ์
21575050900340นายภัทรกร แวงชัยภูมิ
22575050900100นางสาวเมษา ฉิ่งทองคำ
23575050900084นายภูมิภัทร พันจั่น
24565050900556นายฉัตรชัย สายกระสุน
25565050900630นางสาวสุวรรธญา เปียแก้ว
26565050900200นางสาวเก้าไพลิน เสือประเสริฐ
27565050900275นายธรรศพนธ์ โชติทรงนาม
28565050900291นางสาวธารินี คำมี
29565050900150นางสาวอารียภรณ์ พรหมแหร่ม
30565050900044นางสาวเขมขณิษฐ์ เพชรจินดาพันธ์