รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515010800297นางสาวพรรณชมพู พิมพกรณ์
2515010800305นางสาวปิ่นแก้ว โป่งตุ้ย
3515010800388นายชัยพร ราชบุตร
4515010800099นางสาวศศิธร เครือขวัญ
5515010800032นางสาวธนภรณ์ กริชแก้วสิริ
6515010800263นายสิทธิพงษ์ บุติพันคา
7515010800396นางสาวปรนันท์ วัฒนวิกย์การ
8515010800255นางสาวธนาพร สมฤทธิ์
9515010800131นางสาวศุภณัฐ สุวรรณเนาว์
10515010800081นายณัฐวุฒิ ไหมนิคม
11515010800271นางสาวปาริฉัตร เมื่อจัตุรัส
12515010800172นายสรรเสริญ ภัททิยธนี
13515010800198นายประเสริฐศักดิ์ ปัญญาธร
14515010800248นายชลทัตน์ ชัยต้นเทือก
15525010800247นางสาวกรกนก สุขเกษม