รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010800153นายภาคภูมิ ทรงกองนาม
2545010800104นางสาวจุฑามาศ คำสอน
3535010800147นางสาวณิชา แสงกล้า
4545010800021นางสาวณดาพร นามชุ่ม
5545010800351นางสาวขนิษฐา สนประเสริฐ
6545010800377นายจักรกฤช แน่นหนา
7545010800286นางสาวสาริศา ฤทธิ์ธาร
8545010800344นายกาลัญญู ไชยสุทธินันท์
9545010800591นางสาวจิรประภา แห่งหน
10545010800518นางสาววินิตา เกล็ดพลี
11545010800260นางสาวรุ่งนภา การะเกษ
12545010800294นางสาวสุดารัตน์ เมตโต
13545010800534นางสาวสุพรรณิการ์ หวังสมนึก
14545010800476นางสาวพีรดา พูลสวัสดิ์
15545010800443นางสาวปรียา ลุผล
16545010800211นายตุลา กงไกรษร
17545010800161นางสาวมัสลิน สิงห์ไพศาล
18545010800138นางสาวธัญญพร หุ่นทอง
19545010800039นางสาวณิชารีย์ ชินรัตน์
20545010800328นางสาวกนกพร เสนาชัย