รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555010800657นายภูมิ วงศ์พลัง
2555010800251นางสาวพรทิพย์ อภิสิทธิ์ภิญโญ
3545010800468นางสาวพิมพ์ชนก เปรมบุญ
4545010800435นางสาวบุณฑริกา ปริมาณ
5565010800045นายบุญศักดิ์ วิริยะเกษมสุข
6565010800052นางสาวปราณี ชุมภู
7565010800128นายปิติ เลิศดวงปัญญา
8565010800144นางสาวชัชชา เขตร์สุพรรณ
9565010800177นางสาวชัชนันท์ เอนกธนะเศรษฐ์
10565010800193นายณัฐภัทร โล่ห์เพียรพากเพียร
11565010800219นางสาวปวิตรา ครุฑชิต
12565010800235นางสาวรุจิรดา ซอกิ่ง
13565010800284นางสาวกวินทิพย์ วงษ์คำ
14565010800326นางสาวชนากาญจน์ ศรีนาค
15565010800375นายณัฐพล เธียรโชติ
16565010800409นางสาวทิพนภา พุฒตาล
17565010800532นางสาวพรนพา โพธิ์ผา
18565010800557นางสาวพัชริดา ทับทิมทอง
19565010800698นางสาวศศิพร ชำนาญกลาง
20565010800706นายสนธิชัย ช่วยหนู
21565010800714นางสาวสมัชญา โตมา
22565010800821นางสาวอรกนก อุปรักขิตานนท์
23565010800425นางสาวธิดารัตน์ จินภักดี
24565010800631นายภูวดล พันธุ์สมบัติ
25555010800327นายอรัญศักดิ์ ศรีแป้นเพ็ชร
26565010800730นางสาวสุวนันท์ ทวนขุนทด
27565010800615นางสาวภัทรพรรณ สัตบุตร
28565010800383นางสาวณิชา พิมพ์ทองหลาง
29565010800466นางสาวบุษบา สถานป่า
30565010800573นางสาวพัสวี ศรีษะมน