รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010800515นางสาวมนัสนนท์ พงศ์วรเสนีย์
2575010800499นายกาพย์ชวิน สัจจาพิทักษ์กุล
3575010800531นางสาวสุปาณี กฤชด้ามนิล
4575010800507นางสาวปาณิศา พิชัยณรงค์
5575010800374นางสาวธีรพร วารี
6575010800465นายนันทพล บุญมาเลิศ
7575010800283นางสาวหนึ่งฤดี บุญหนุน
8575010800309นายสุทธิพงษ์ โคตะมะ
9575010800168นางสาวณัฐธิดา ด้วงอ่วม
10575010800267นางสาวธนัชชา วงค์จิตราทร
11575010800143นางสาวภาพิมน แดงประเสริฐ
12575010800028นางสาวอรปรียา แซ่เตียว
13575010800523นางสาววิธาตา วงษ์ศรีจันทร์
14565010800805นายเอกวิทย์ เอื้อรักษ์โอฬาร
15575010800382นายนันทพงษ์ แซ่โล้ว
16575010800341นางสาวลภัสรดา เกิดดำ
17575010800259นางสาวลักษณารีย์ ศรีดี
18575010800093นายนิธิทัต เหรียญโรจน์ศักดิ์
19575010800044นางสาวจุฑาทิพย์ เอี่ยมพิพัฒน์
20565010800565นายพัฒนภูมิ พลานุมาศ
21545010800385นายจิรยุทธิ์ เจตน์ตระกูลวิทย์
22575010800358นางสาวกนกพร พัฒนโภครัตนา
23575010800184นางสาวรัตตินา กัณหารัตน์
24575010800010นายฉัฐวัสส์ เย็นศรี
25565010800482นางสาวปรวี สุขสมัย
26565010800649นางสาวมนัสญา ทองคำสุข
27565010800276นายกฤษดา พงษ์อดิศัย
28565010800656นายมารวย เภกะนันทน์
29565010800243นายวัชรินทร์ เนินสเกตุ
30565010800227นายปัณณธร ชะตาดี
31565010800359นายชาฬนุ บินซีดิน
32565010800334นางสาวชนาพร จันทร์สมัคร
33565010800268นายกฤติวรรธน์ ตั้งมั่นวิวัฒน์
34565010800151นายจักรกริช บุญยงค์
35565010800110นายไชยวัฒน์ ผาดไธสง
36565010800037นางสาวนลินธรณ์ อนุรักษ์
37555010800467นางสาวชไมฤทัย วงค์แปลง
38555010800525นายธีระพงษ์ ธีระสานต์
39555010800095นางสาวจันทรา อบถม