รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010800100นางสาวกุลนิษฐ์ สกุลมั่นคงสุข
2585010800290นางสาววัชรี อั้งดา
3585010800191นางสาวปิยะลักษณ์ บัวฮองแสง
4585010800308นายวีระพล สาราณียะ
5585010800316นางสาวศิริลักษณ์ สระทองร้อย
6575010800549นายพิชิตชัย กนิษฐสุต
7575010800150นางสาวชุติกาญจน์ เม่นเผือก
8585010800241นางสาวมีนารัตน์ เกตุสุริวงศ์
9585010800076นายอภิสิทธิ์ สุยะเวช
10585010800159นางสาวทาริกา นามเดช
11575010800473นายศรัทธา มูฮำหมัดอารี
12585010800019นายกรรัชต์ บุญแก้วสุข
13585010800399นางสาววัชรินทร์ พรวัฒนโยธิน