รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061300023นายกิตติพงษ์ วงศ์อินทร์
2515061300411นางสาวภัทรา บุมี
3515061300437นางสาวภาวิณี คลับคล้าย
4515061300171นางสาวผกามาศ โพธิแดน
5515061300098นางสาวพรพิมล ปอล้วน
6515061300205นางสาวสุพิชญา สามารถ
7515061300452นางสาวสุนทรี บุญสาร
8515061300239นางสาวอนงค์นาถ ทรัพย์ภักดี
9515061300510นายสุรัตน์ ไทยประโคน
10515061300155นางสาวพรทิพย์ สวยดี
11515061300247นางสาวชุลีพร ลี้สวัสดิ์
12515061300577นายอนุชา พะนิจรัมย์
13515061300031นางสาวจินดาภรณ์ ปักษธรสันติ
14515061300114นางสาวกมลทิพย์ เฮงสาโรชัย
15515061300528นางสาวจุฑาทิพย์ สมบูรณ์
16515061300635นายนฤพนธ์ บุปผามาศ
17515061300585นายนพดล เสมแก้ว