รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525061300584นางสาวพิชญ์นาถ หนูอุไร
2515061300619นางสาวปาจรีย์ แสงอุส่าห์
3525061300030นางสาวอมรรัตน์ ทองละมุล
4525061300279นางสาวชาดา เพิ่มสา
5525061300147นางสาวสุปราณี บินยะก๊บ
6525061300253นางสาวบุษยา แซ่อั้ง
7525061300626นางสาวอภิญญา ม่วงสีทอง
8525061300691นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณธวัช
9525061300022นางสาวพรสุดา ด้วยตั้งใจ
10525061300642นายวศิน พันธุ์สอาด
11525061300162นายปราการ กลิ่นทอง
12525061300048นางสาวอังคนา ร่มธรรมเจริญ