รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525061300055นางสาวมินตรา เหมือนประสาท
2535061300070นางสาวพนารัตน์ วงศ์สระคู
3535061300013นางสาวชินาภา ล้ำเลิศธรรม
4535061300583นางสาวปัญญาวรรณ คลังสิน
5535061300161นางสาวกัณฐมณี แซ่เฮ้ง
6535061300690นางสาววิชชุดา ศรีมูล
7535061300724นางสาวสุพัตรา ชัยดา
8535061300237นายพรูกอน มูซอ
9535061300708นางสาวศรัญญา บุญมาภิ
10535061300591นายมนตรี สุนทรเกษมศักดิ์
11535061300112นางสาวนุชศรา แย้มแสง
12535061300088นางสาวธัญญลักษณ์ บุดนุน
13535061300716นางสาวศิริวรรณ สายสิริเวชกุล
14535061300146นางสาวพลอยไพลิน บัญชรหัตถกิจ
15535061300633นายภิญญาพัชญ์ ทวีวุฒ
16535061300211นางสาวผกามาส ขำบัณฑิต
17535061300187นางสาวจิดาภา พุทธมีภาพ