รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545061300335นางสาวปวีณา ถามะณีศรี
2545061300640นายวันชนะ แซ่สู้
3545061300798นางสาวสุภาวดี แก้วบัวทอง
4545061300806นายเสฎฐวุฒิ อิสริยะ
5545061300236นางสาวชวลัย รอดเสถียร
6545061300723นางสาวภัสติญา ศรีสุวรรณ
7545061300244นายไชยพศ กะตารัตน์
8545061300293นางสาวธนวรรณ ขุนทอง
9545061300855นางสาวมณีรัตน์ หิรัญหลวง
10545061300558นางสาวสุพัตรา เงินสมบัติ
11545061300079นางสาววิชิตา กลิ่นสืบเชื้อ
12545061300327นางสาวนัสรี เรืองทอง
13545061300251นายฐิติพงศ์ จิระวุฒิโรจน์
14545061300871นางสาวศศิมา ประจักษ์วงศ์
15545061300152นางสาวธิดารัตน์ เชิดชูพันธ์
16545061300897นางสาวสุนิษา วังคำ
17545061300590นายประชาธิปไตย แดนคำสี
18545061300046นายธนาพร ศิริบัว
19545061300194นายกลันธ์ ตั้งสกุลวิวัฒนา
20545061300343นางสาวดาลัด จรัลศิริรุ่งกานต์
21545061300905นางสาวสุภาวดี อ่ำเจริญ
22545061300681นางสาวหนึ่งฤทัย วงษ์สมศรี
23545061300632นางสาววรางคณา ชูศรี
24525061300766นางสาวบัณฑิตา อิทธิอุดมรักษ์
25545061300582นางสาวปทุมวัลย์ เฉลยรัตน์
26545061300814นายโสภณ จุ๊สกุล
27545061300913นางสาวสุรีรัตน์ สุขน้อย
28545061300301นางสาวนัชชา พิบูลปฏิภาณ
29545061300277นางสาวณัฐรดา ปลื้มจิตต์
30545061300095นายจิรานุวัฒน์ ศักดิ์แก้ว
31545061300186นายกฤษดา สัตย์คำ