รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575061301330นางสาวพิมพ์นิภา พุสดี
2575061301306นางสาวพรพิมล สุขแจ่ม
3575061301231นางสาวฐิติพร ถาวรนารถ
4575061300795นางสาววรัชยา โฉมโสธร
5575061300878นายสถาพร ทิมเทียน
6575061300985นางสาวอภิรวรรณ ซาท่าไม้
7575061300373นายณฤาชัย เลิศกำธรสิริ
8575061300886นายสมบูรณ์ ธิรานุพันธ์
9575061300282นางสาวจันทกานต์ สุทธิวรากร
10575061300951นายสุภกิจ กุลฤทธิ์
11575061300779นางสาวรุ่งฟ้า พระเอี้ยง
12575061300100นางสาวศุภรัสมิ์ หร่ายรัตน์
13575061300035นางสาวกฤชกร ศรีเหล่า
14575061300548นางสาววิภาพร แย้มยงค์
15575061300993นางสาวอมรทิพย์ มะลิวรรณ
16575061300258นางสาวขนิษฐา นิลศรี
17575061300712นางสาวแพรวนภา แสงท้าว
18575061300530นางสาววรรณิษา ชินบุตรานนท์
19575061301371นางสาวสุภัชชา ปลาทอง
20575061301280นายปติพล แย้มโกสุม
21575061301405นางสาวอภิสรา สมบัติพรม
22575061301181นายกฤษดา เจริญพานิช
23575061300910นางสาวสิริมา ขุนทอง
24575061300506นายเนติวุฒิ จำรัส
25575061300456นายธีรพงศ์ เอี่ยมอุดม
26575061300761นางสาวรัตน์เกล้า กัตตเวทีวงศ์
27575061301124นางสาวปิยวรรณ์ สีมานะชัยสิทธิ์
28575061300332นางสาวชลิตา เชื้อชาย
29575061300688นายพิพัฒน์ นิมิตชัยกิจกุล
30575061300464นายนวพล แสงสาย
31575061300431นายดำรงพล สุธาเกียรติสกุล
32575061300647นางสาวธนนันท์ สุวิริยะกุล
33575061300597นายสุวิชชา บุญสงคราม
34575061301348นางสาวรัชนี จุลโอภาส
35575061300563นางสาววิมลรัตน์ แจ่มจันทร์
36575061300720นางสาวแพรวพรรณ แสงท้าว
37575061300837นายวิชญะ แซ่ลิ้ม
38565061300507นายธนพล ดาวเรือง
39565061300978นางสาววรรณวิษา บรรเทิงใจ
40565061300655นายพันธวัธน์ การดี
41565061300820นายอชิตพล คำไพ