รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060900427นางสาวจินตาภา เทพโอสถ
2515060900450นายวสันต์ สินธุไชย
3515060900252นายวรพจน์ เอี่ยมรอด
4515060900104นางสาวนัญกานต์ หอมระรื่น
5515060900518นางสาวอัยยาเรศ พิทักษ์พัสดุ
6515060900161นางสาวจริยา โพธิ์คำ
7515060900047นางสาวรัตติกาล แย้มภักดี
8515060900666นายชัชวาล ชาวไร่
9515060900187นางสาวปิยวรรณ ช่วยมั่นคง
10515060900195นางสาวสาวิตรี คุ้มภัย
11515060900583นางสาวปานจรี แสงสร้อย
12515060900724นางสาวยุภาพงษ์ แซ่เบ๊
13515060900732นางสาววิชชุดา สายลือนาม
14515060900435นางสาวฮาซานะฮ์ เชวงวรรณ
15515060900617นางสาวสุพักตร์ศร ศรีเปรม
16515060900468นางสาวสิรยา ไชยรัฐกร
17515060900278นางสาวธนาภรณ์ รัตนะวิชัย
18515060900138นางสาวมยุรา เกิดทอง
19515060900526นางสาวจุฑารัตน์ รุจิรมย์
20515060900237นายจิรวัฒน์ ดำแก้ว
21515060900013นางสาวอรพรรณ อาจน์วงษา
22515060900542นางสาวจุฑารัตน์ กอนพะรึก
23515060900443นางสาวสุพัตรา ผุดวัด
24515060900112นางสาววนิดา กิตติเนตรชนก
25515060900179นางสาวบุษราคัม ทองศรีนุ่น
26515060900708นางสาวดุษฎี สุวรรณไทยเจริญ
27515060900492นางสาวหัสนี ฉายสุวรรณ
28515060900021นายเกรียงไกร ยอดสิงห์
29515060900070นางสาวมัชชุกานต์ จันทคำ
30515060900062นางสาวปราณี ปัญไฝ
31515060900294นางสาวสันริลา เอื้อทวีพร
32515060900260นางสาวนิธิภรณ์ เลิศนิติวงศ์สกุล