รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060900591นางสาวอาภาวรรณ จันทร์มล
2525060900251นายนวพล พูลสวัสดิ์
3515060900211นายภาณุ จินตทิพยวรรณ
4525060900848นายพงษ์นที นาแพร่
5525060900707นางสาวระธิดา พึ่งไพศาล
6525060900400นางสาวณัฐศริณทร์ บุบผาทอง
7525060900574นางสาวทิพย์ พัฒนพันธ์
8525060900426นางสาวจิรัญญา สังฆะมะณี
9525060900715นางสาวทรงพร คงกระพันธ์
10525060900459นายปรเมษฐ์ ลำพูน
11525060900111นางสาวเกศิริน แตงเจริญ
12525060900269นางสาวโศจิรัตน์ ระเบียบโคกสูง
13525060900418นางสาวณัฐนันท์ ลือกาญจนวนิช
14525060900939นางสาวณัฐชยา สุดเกษ
15525060900582นางสาวณัฐฐา แก้วไทรเลิศ
16525060900087นางสาวนารี สีดี
17525060901010นางสาวญาณิศา แซ่ลิ้ม