รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525060900749นายจตุพงษ์ เมตุลา
2525060900046นายอนุชา อั้นอยู่
3535060900037นายคำนวณ สวรรคทัต
4535060900615นางสาวอิงอร แสนพันธ์
5535060900102นางสาวธารทิพย์ สถิตยานุรักษ์
6535060900607นางสาวอนัญญา สิริพิทักษ์วรคูณ
7525060900350นางสาวไอลดา นวสิมัยนาม
8535060900391นางสาวชารียา ปัทมธรรมกุล
9535060900276นางสาวชิตวัน นาคะตะ
10535060900730นางสาววาสนา จิตรวิเศษ
11535060900771นางสาวสริญญา พงษ์ภิรมย์ศรี
12535060900813นางสาวอทิตยา สีสายชล
13535060900243นางสาวจันทรา คู่แจกัน
14535060900714นางสาวลลิตา ถิ่นนามเจริญ
15535060900896นางสาววชิรา ศิริวงศ์
16535060900417นายณัฎศิศิ กุลนาค
17535060900409นางสาวชื่นนภา แสนละคร
18535060900268นายชัชวาล เที่ยงเจริญ
19535060900912นางสาวอริสรา พันธุรัตน์
20535060900383นางสาวชัชวรรณ บุญพา
21535060900862นางสาวปัญจรัตน์ รุ่งวานิชการ
22535060900631นางสาวเยาวลักษณ์ ทรงวงศ์เกตุ
23535060900193นายกฤตภาส สุขสุคนธ์
24535060900763นางสาวศุภลักษณ์ ฟุ้งเฟื่อง
25535060900516นางสาวปนัดดา หวังมาน
26535060900649นางสาววนิดา เซี่ยงม้า
27535060900128นางสาวชุตินันท์ กิตติเรืองนาม
28535060900458นางสาวศศิธร จิรัญไพบูลย์
29535060900094นายธราวุธ วัดปลั่ง
30535060900052นางสาวจิราพร ทัพซ้าย
31535060900680นางสาวพิมลรัตน์ หาญเลิศประเสริฐ
32535060900706นางสาวมัณฑนา ตอนสุข
33535060900599นางสาวสุภาภรณ์ ลือสุวรรณ์
34535060900755นางสาวศศิวิมล ดวงทิม
35535060900797นายสุทธิพงษ์ สิงห์หมื่นไวย