รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545060900085นางสาวพิมพ์ระวี สีดอกบวบ
2535060900169นายพชรพิชญ์ จันทศร
3545060900226นางสาวจุฑาทิพ พระเทพ
4545060900705นายวุฒิชัย พรมดอนชาติ
5545060900218นางสาวปวันรัตน์ ชวลิตเลขา
6545060900341นางสาวปรียานุช อินทรโชติ
7545060900374นางสาวพอพระทัย อ่อนโชติ
8545060900283นางสาวพัณณ์ชิตา สิริโชติไพศาล
9545060900176นายชาญณรงค์ บุตรน้ำเพ็ชร
10545060900408นางสาวภัสราภรณ์ มงคลศิรวัฒน์
11545060900366นางสาวพลอยไพลิน ดิลกศรี
12545060900325นายฉัตรชนม์ สกุลชาลี
13545060900390นางสาวภัททิยา คำก่อ
14545060900192นางสาวธิดาวรรณ สุทธิชัย
15545060900358นางสาวพนิดา วรรณเพชร
16545060900168นายเจษฎา ทับทิมทอง
17545060900184นายทัชชกร สรรคเสรณี
18545060900648นายณัฐฐาพล ชิดชอบ
19545060900796นางสาวลลิตา สุริยันต์
20545060900721นางสาวศุภนุช สายบุตร
21535060900920นางสาวสุพรรณี ทองพูน
22545060900614นางสาวพัณณ์ชิตา โตโคกขาม
23545060900234นางสาวจิตราวดี วีระสัจจะพันธ์
24545060900630นางสาววธัญญา ธาราไพศาล
25545060900820นางสาวสุดากาญจน์ พิบูลย์วรศักดิ์
26545060900564นางสาวสุปรียา วงศ์สวัสดิ์
27545060900622นางสาวภัทรภร ศรีวิรัญ
28545060900689นางสาวลักษณา สว่างรุ่งรัศมี
29545060900838นางสาวสุมินตรา เชตุวรรณ
30545060900812นายพีรวัสน์ ตันสุวรรณรัตน์
31545060900713นางสาวศรัญญา สีชำนิ
32545060900846นางสาวอรศรี มหาสุคนธ์
33545060900879นายอภิสิทธิ์ ลายสุวรรณ
34545060900747นายอนรรฆณนท์ รักญาติ