รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555060900217นางสาววิศณีย์ จรัลโอภาสสกุล
2555060900241นางสาวธนัฏฐา แซ่ลิ่ม
3555060900266นางสาวเยาวลักษณ์ ภักดีศรีโฆษิต
4555060900274นางสาวกรกนก มหาพล
5565060900562นางสาวรุ่งทิวา บุตรชา
6565060900588นางสาววราภรณ์ กุลแก้ว
7565060900612นายวีรวิทย์ เกิดทอง
8565060900638นางสาวศุภรัตน์ นันทวรรัตน์
9565060901032นายศุภรัตฐ์ ว่องเจริญศิริ
10565060900661นางสาวสุกัญญา บุญเกื้อ
11565060900695นางสาวอนันตรา สินภาษา
12565060900729นางสาวอรอุมา ตุละ
13565060900737นางสาวอำพร กวนลีหลง
14565060900794นางสาวปวรรัตน์ ทัศมาลี
15565060900836นางสาวเมธิณี ทองเฟื่อง
16565060900844นางสาวรัตติกาล แก้วมงคลชัย
17565060900893นางสาวศศิวิมล พึ่งศิลป์
18565060900901นางสาวศิริรัตน์ จันทร์น้อย
19565060900943นางสาวอุษดี ธรรมจ้อม
20565060900968นางสาวนวนันท์ สุวรรณพิทักษ์
21565060900984นางสาววันวิสาข์ ธำรงโชติ
22565060901008นายภิธาน อมตธัญธนกร
23565060901016นางสาววริษฐา ฉัตรศรีสัมฤทธิ์
24565060901040นางสาวโสรยา โทบุตร
25565060901057นางสาวอนิล สมานแก้ว
26565060900026นางสาวกันยกานต์ ตาสาโรจน์
27565060900042นางสาวขนิษฐา บุญคง
28565060900059นางสาวจันทร์จิรา วังอาจ
29565060900125นายณัฐพล หงษ์ฟ้อน
30565060900158นางสาวธิดารัตน์ ขมิ้นทอง
31565060900109นายชินวุฒิ ศิริพรอนันต์
32565060900166นางสาวนภสร เอี่ยมโสภณ
33565060900174นางสาวนรินพร ตั้งอมรพันธ์กุล
34565060900182นางสาวใบตอง เวชสุวรรณ
35565060900232นางสาวพิมภิลัย ดงกระโทก
36565060900265นายณัฐสิทธิ์ คงดี
37565060900299นายกฤตนัย ทองฉิม
38565060900349นายเจษฎา บุญชู
39565060900414นางสาวพนิดา ควรคง
40565060900422นางสาวเกวลี ฤทธิมนตรี
41565060900430นางสาวกุสุมา พุ่มเจริญ
42565060900455นางสาวบุญทิวา วิเศษสุมน
43565060900471นางสาวศิริประภา นิสัยหาญ
44565060901073นางสาวปัญจพร เทศบุตร
45555060900365นางสาวธัญสุดา ศรีวะวงศ์
46565060901123นางสาวผุสดี ช้างมณี