รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575060900389นายจาตุรงณ์ เลขสันเทียะ
2575060900702นางสาวพัชรีภรณ์ อารีพิทักษ์
3575060900314นางสาวธัญยธรณ์ วุฒิพรธนาวัฒน์
4575060900132นายนพรัตน์ ตาละสา
5575060900280นางสาวกาญทิพย์ สินธุไชย
6575060900793นางสาวธัญวรัตน์ ทิพย์ธัญญา
7575060900140นางสาวกุลนิษฐ์ ผู้ดี
8575060900041นางสาวกนกวรรณ อินทรักษา
9575060900025นางสาวนวพร สุวรรณโลหิต
10575060900645นางสาววชิราภรณ์ บุญทวี
11575060900850นางสาวอนิศรา อาจอาษา
12575060900785นางสาวอสมาภรณ์ เที่ยงคืน
13575060900082นางสาวขวัญจิรา ทิพยากุลรักษ์
14575060900637นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยชนะ
15575060900058นางสาวกมลวรรณ บุญบรรเทิง
16575060900579นางสาวแพรววนิด ใยวิจิตร์
17575060900116นายเจตริน เกียรติมงคลชัย
18575060900173นางสาวพัชริดา พรมมิ
19565060900869นายวรายุทธ ลีนาม
20565060900828นางสาวมิ่งขวัญ พลแสน
21565060900703นายอนุศิษฏ์ ปรีชาเชี่ยว
22565060900687นางสาวอโณทัย ศิระวงศ์สวัสดิ์
23565060900034นางสาวกิติยาพร จงจิตร์กลาง
24565060900778นางสาวเมธาวี แคฝอย