รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448505060336นางสาวนิศารัตน์ บัวดี
249505060365นายเอเธนส์ ชีวะธรรม
349505060019นายกรวุฒิ ปิยะบวรชัย
449505060027นายกฤษฎา อิ่มวงค์ทรัพย์
549505060050นายกิตติ แซ่โล้ว
649505060084นายเกรียงไกร หงษ์ภู่
749505060159นางสาวปิยวรรณ บุญไทย
849505060167นายพงศธร ระเสถียร
949505060175นายพชร คงถนอมพรรณ
1049505060183นางสาวพลอยทิพย์ หมั่นสระเกษ
1149505060209นางสาวพัฒนาภรณ์ แสงกุดเรือ
1249505060258นายวิสูตร ปิ่นสวาสดิ์
1349505060290นางสาวสุดารัตน์ อ่อนสุระทุม
1449505060308นางสาวสุรางคนา เขาแก่ง
1549505060043นางสาวศลักษณ์นิชญา รติประพัทธ์พงศ์
1649505060068นางสาวกิตติยา เนียมนะรา
1749505060092นายคามิน วิญญูตระกูล
1849505060118นางสาวดวงพร พันธสีมา
1949505060332นางสาวแอน แดงด้วง
2049505060266นางสาววีนัส ระดาพัฒน์
2149505060316นางสาวอรนิตย์ ติกบริพัตร์
220448505060849นายอาทิตย์ ตรีกุล