รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505060217นางสาวภณิดา พฤกษ์ประมูลชัย
249505060100นายฐาปกร สิริมณฑารักษ์
349505060357นายอรรถสิทธิ์ เหล่ามิตรอนันต์
449505060225นายภูวดล พึ่งแตง
549505060241นางสาววรรณภา ทาเกิด
650505060264นางสาวมยุรี สาริศรี
750505060025นางสาวจักรวาล หาสี
850505060041นางสาวจิรภา กิตติ์เรืองนาม
950505060066นางสาวจุฑามาศ สินสมุทร
1050505060090นางสาวชนาภา วงษ์อำมาตย์
1150505060108นางสาวชลธิชา ภู่ถาวร
1250505060173นายนิรันดร์ คงโต
1350505060207นางสาวพรพรรณ โตรุ่ง
1450505060256นางสาวมนันชยา หวังนิล
1550505060272นางสาวมานิตา หวานเสนาะ
1650505060330นางสาววราภรณ์ วรนุช
1750505060348นางสาววราภรณ์ เอี่ยมกล่ำ
1850505060389นางสาวศศิธร แสงนาค
1950505060496นางสาวอนงนาถ บุญพา
2050505060504นายอนุวัต พันธาภิรัตน์
2150505060660นางสาวณัฐธิดา ผมทอง
2250505060678นางสาวณัฐวรรณ คูณขาว
2350505060728นางสาวนิตยา แสงกุดเรือ
2450505060843นางสาวยุพา อ่อนจู
2550505060934นายวิฑูรย์ วันเพ็ญ
2650505060355นางสาววลัยลักษณ์ แสงสายทิม
2750505060397นางสาวศิริพร วันทาพงษ์
2850505060926นางสาววิชุตา ฟุ้งเฟื่องวงศ์
2950505060421นางสาวสุกัญญา วงษ์ซัน
3050505060975นางสาวศิรินทร์นภา เศรษฐเชื้อ
3150505061015นางสาวอภิญญา เจริญกมลเกียรติ
3250505061072นางสาวอุบลวรรณา ทองเต็ม
3350505060652นางสาวฐิตินาถ ซ้ายคล้าย
3450505060686นางสาวดวงทิพย์ กลิ่นปาน
3550505060629นายฉัตรชัย ขาวแก้ว
3650505060603นางสาวจุฑารัตน์ ขาวผ่อง
3750505060819นายภาคภูมิ เทียนโฉม
3850505060850นางสาวรัมณียา นาคอุดม
3950505060876นางสาวรุ้งพิรุณ สะพรั่งสถิตกุล
4050505060884นางสาวฤดีโรจน์ คชเกร็ง
4150505060132นางสาวณัฐกานต์ ภู่อิ่ม
4250505060306นางสาววรรณพร เติมบุญเกียรติ์
4350505060462นายสุวัจน์ ธนศิลป์นุกุล
4450505060942นายวิทยา จ้างมีศิลป์
4550505061023นางสาวอรพรรณ สาสาย
4650505060538นางสาวอมรรัตน์ สุโพธิ์
4750505060488นายอโนทัย เช้าประกอบบุญ
4850505060454นางสาวสุภัทร ปัตถา
4950505060447นายสุทธิพงศ์ สมสาย
5050505060371นางสาววิภาดา ทับทิมเทศ
5150505060280นางสาวยุพิน สายคำวงษ์
5250505060231นางสาวภัทรธิดา กองคุ้ม
5350505060199นางสาวปราณิศา ไชยโยธา
5450505060124นางสาวชุติมา แต้พานิช
5550505060116นายชัยรัตน์ ศักดิ์ศิริธร
5650505061064นางสาวอารีรัตน์ ชาวสมุทร
5750505060991นางสาวกานนิศา ด้วงคง
5850505060918นางสาววิไลรัตน์ คุณอาษา
5950505060827นายมงคล แซ่ลิ้ม
6050505060751นางสาวปาริชาต คฑารัตน์
6150505060702นางสาวกัญญาภัทร ไข่หงษ์
6250505060512นางสาวอภิญญา ฤทธิ์คง
6350505060058นางสาวจิราภรณ์ แหม่งปัง
6450505060249นางสาวภัทราภรณ์ จันทิพย์
6550505060181นางสาวพลอยไพลิน วงษ์ษา
6650505060223นางสาวพัชรี หังษาบุตร
6750505060793นางสาวพรสุดา เจริญหลิ่วค้ำฟ้า