รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505060983นายศุภโชค ชูเกลี้ยง
2515050600060นางสาวธัญวรัตน์ แก้วคชชา
3515050600813นางสาวลัดดา นันจันทึก
4515050600821นางสาวณัฐชลัยย์ จรัสแสงสมบูรณ์
5515050600102นางสาวพิมลพรรณ สุวรรณมณี
6515050600235นายสุรเชษฐ ธรรมภาณ
7515050600565นางสาวสโรชา ศิริสถิตย์วงศ์
8515050600912นายกรัณย์ ตันติเศรณี
9515050600953นางสาวชุติมณฑน์ สุทธิเจษฎาโรจน์
10515050600888นางสาววิจิตร สะเดา
11515050600268นางสาวประภาพินท์ รัตนโกเศศ
12515050600300นางสาวกมลพร วิเศษการ
13515050600169นายจักรพันธ์ ฤทธิยรรยง
14515050600664นางสาววันวิสาข์ ปล้องทรัพย์
15515050601084นางสาวนลินี กูลเมือง
16515050601118นางสาวอนงลักษณ์ ฟ้าฟื้น
17515050600433นางสาวนิตยา ธวัชชัยดำรงค์
18515050601159นางสาวนิรมล สุนทรพินิจ
19515050600193นางสาวชาลินี กองพลพรหม
20515050601019นายพิพัฒน์ พิสิทธิคุณ
21515050600425นางสาวนริศรา ปรางค์ทอง
22515050600219นางสาวไอลิสา เชื้อไทย
23515050601142นางสาวอภิญญา พลเสดี
24515050600417นายนพดล สาคร
25515050600201นางสาวจิราภรณ์ นวลบัติ
26515050600185นางสาวสุภาพร ศรีโสภา
27515050600276นางสาวกนกวรรณ ถิ่นวงษ์เย็น
28515050600979นายภานุพงษ์ เพ็ชรเสน
29515050600318นายเจษฎา ศรีสงเปลือย
30515050600995นางสาวบุศรินทร์ เมืองจันทร์
31515050601001นางสาวสาวิณี เลือกสรรค์
32515050600110นางสาวพิมพ์มาดา กันย์ธนวัฒน์
33515050600227นางสาวปนัดดา ออสันเทียะ
34515050600474นายณรงค์ชัย ทับคล้าย
35515050601050นางสาวภิญญาพัชญ์ นิธิกรไตรรัตน์
36515050600946นางสาวทิติยา นนท์ขุนทด
37515050600326นายทรงวุฒิ โพธิ์พุทธชัย
38515050600540นางสาวชลดา บุญประเสริฐ
39515050601134นายทัศไนย เศวตร์วิทย์
40515050600847นางสาวฐานิตา จันเขียว
41515050600581นางสาวเบญจมาศ ภู่สุวรรณ
42515050600128นางสาวศิริโฉม อินศิริ
43515050600508นางสาวสุพัตรา คล้ายคลึง
44515050600680นางสาวศิริวรรณ เอี่ยมวิกิต
45515050600714นางสาวเอมอร ว่องไวรุ่งเรือง
46515050600292นางสาวชวิศา บรรจงเจริญ
47515050601126นางสาวทิพย์สุเนตร เลิศนิธิพรชัย
48515050600987นางสาวกัญญา นุชนุ่ม
49515050600748นางสาวณภัค ฐนบุญปกอบโชค
50515050600771นางสาวจิตรลดา บุญภักดี
51515050601092นางสาวนุชรี อ่อนประไพ
52515050600870นางสาวมัลลิกา อุดมอารยะ
53515050600029นางสาวจิตราวรรณ จุลมาศ
54515050600466นางสาวปิ่นทอง วัฒนพงศ์สวัสดิ์
55515050600284นางสาวพรเพ็ญ นิจศรีวงษ์
56515050600250นางสาวจริยา ดำมินเศก
57515050600862นางสาวอารีย์ยา วงษ์สงวน
58515050600599นางสาวกิตติยา ชัยมงคล
59515050601043นางสาวธิดาภรณ์ ขำดวง
60515050601035นางสาวอนุสรา ชูสติ
61515050600177นางสาวทิพย์วรรณ ชะโรจน์บวร
62515050600532นายยุทธนา แสงคำ
63515050600961นางสาววราภรณ์ หวังมาน
64515050600730นางสาววารุณี พูลสวัสดิ์
65515050600334นางสาวสุธิดา สิงห์ทอง
66515050600649นางสาววรัญญา ยอดนวล
67515050600011นายจาตุรงค์ สุขหร่อง
68515050600086นางสาวจินดารัตน์ ศิริแตง
69515050600698นางสาววณิชา หล้าหิบ
70515050600722นางสาวจีรภา อ่อนมาก
71515050600144นางสาวโสภิดา พงษ์สุพรรณ
72515050600151นางสาวธนาภรณ์ พาพัวพันธ์
7350505060413นางสาวสุกัญญา เวชภักดิ์
7450505060322นางสาววรรณิษา อุ่นอินทร์
7550505061031นางสาวอรพรรณ คำแก้ว
76525050600390นางสาวอนุสรา ขาวเนตร