รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525050600523นางสาวเบญจวรรณ คำหลาย
2525050600127นางสาวสุกัญญา ไพฑูรย์
3525050600143นางสาววาลิกา อ้นพล
4525050600176นางสาวนิมิตรสรา อุปวัฒน์
5525050600572นางสาวภัทรภร ชื่นทิพย์
6525050600598นางสาวอภิญญา โตวิจารณ์
7525050600382นางสาวอริศรา ศรีษะเกตุ
8525050600390นางสาวอนุสรา ขาวเนตร
9525050600408นางสาวจันทร์พิมพ์ บุศราพันธ์
10525050600416นางสาวธันยาภรณ์ ลีลาจิตต์เจริญ
11525050600424นางสาวกัลยรัตน์ ยิงรัมย์
12525050600853นางสาวภัณฑิลา พัดชา
13525050600861นางสาวสิริรัตน์ รักสัตย์มั่น
14525050600440นางสาวรัตนาภรณ์ ไพศาลก้องเกียรติ
15525050600978นางสาวมนัสนันท์ ปานนาค
16525050600226นางสาวนิรมล ลำใย
17525050600275นางสาวแก้วตา สมพงษ์
18525050600945นางสาวเบญจวรรณ ผาสุข
19525050600788นางสาววรารัตน์ ดาวเรืองรัมย์
20525050600077นางสาวอภิญญา โทสูงเนิน
21525050600804นางสาวอมรรัตน์ เพ็ชรสีม่วง
22525050600135นางสาววีรยา ธรรมสูตร
23525050600465นางสาวมินทร์ตรา เขื่อนแก้ว
24525050600549นางสาวจินดาพร ศรีลุน
25525050600366นางสาววีณา ทองใบ
26525050600671นางสาวมุกประกาย เชาว์ประเสริฐกุล
27525050600770นางสาวงามพจี จันทร์กระจ่าง
28525050600218นางสาววสุมล ดวงจันทร์
29525050600564นางสาวโสรญา ปิติควร
30525050600952นางสาวเณรี ประกอบสุพรรณ
31525050600739นางสาวจุฬาลักษ์ บาตรโพธิ์
32525050600655นางสาวพรสุดา สำโรงพล
33525050600663นางสาวสาธิตา สายทอง
34525050600747นางสาวเบญจมาภรณ์ อุ่นศรี
35525050600044นางสาวปวีนา มุทุตา
36525050600929นายฐาปกรณ์ บริสุทธิ์