รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535050600613นางสาวสุจิตรา สมัยศรี
2535050600092นางสาวนภาพร อยู่เล็ก
3525050600028นางสาวอารมย์ นันตะสิน
4525050600200นางสาวศศิมา ด่านชัยภูมิ
5525050600531นางสาวอภิญญา วิศาลสกุลวงษ์
6525050600754นางสาวผกายมาศ งามขำ
7525050600374นางสาวจุฑามาศ จันทวงศ์
8535050600803นางสาวศิริพร บุญเกรียงชัย
9535050600480นางสาวธีรพร เจริญสกุลวัฒนา
10535050600118นางสาวนันทิชา จันทร์เจริญ
11535050600787นายไวยากรณ์ อาดัมอาลี
12535050600886นางสาวอมรรัตน์ เนรจุล
13535050600712นางสาวรุ่งฤดี ศรีใสย
14535050600951นางสาวอรวรรณ สุภิตาภรณ์
15535050600472นายณัฐวุฒิ กาญจนคีรีวงศ์
16535050600449นางสาวชุติกรณ์ เกิดไกร
17535050600928นางสาวสิริพร บุญหล้า
18535050600514นางสาวภัทรานิษฐ์ ขวัญกิจสัจจากุล
19535050600878นางสาวอนงค์ วังใหม่
20535050600670นางสาวมายญาดา งามจรัสธรรม
21535050600464นางสาวณัฐธิดา รอดจันทร์
22535050600423นางสาวปิรีญา สอนสุทธิ์
23535050600274นายโชติรัตน์ แสงเจริญวัฒนา
24535050600068นายธนภัทร บุญฤทธิ์
25535050600340นางสาวธนวรรณ ขาวขำ
26535050600563นางสาววัชราภรณ์ วงศ์อินทร์พ่อ
27535050600126นายพงศ์ศิลป์ สุคันธพงษ์
28535050600530นางสาวรสสุคนธ์ มิ่งขวัญ
29535050600829นางสาวสุคนธ์ คำดี
30535050600704นางสาวรัตติพร เอี่ยมเมือง
31535050601041นางสาวกนกรัตน์ ไชยรี
32535050600209นางสาวจินตนา กล่ำเงิน
33535050600639นางสาวสุพัตรา ปรีวิชัย
34535050600365นางสาวนันทกานต์ แสงทอง
35535050600498นางสาวนลินี บุญกระสินธุ์
36535050600316นายณัฐพงศ์ บงกชกาญจน์
37535050600332นางสาวทัศนีย์ สุพร
38525050600838นางสาววัชราพร ดังใหม่
39525050600812นายวีรพล อ่อนสำลี
40535050600837นางสาวสุนิษา สุขน้อย