รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525050600457นายชยานนท์ จีบโจง
2535050600761นางสาววาสนา ชมสินทรัพย์
3545050600786นางสาวรัชนี ดีประเสริฐ
4545050600794นางสาวลลิตา ชัยชนะ
5545050600802นางสาววรรณิศา ขาวใหม่
6545050600836นายวสันต์ ตั้งเกษมสุข
7545050600851นางสาวสุดารัตน์ พันธ์เลิศ
8545050600885นางสาวสุภัสสร มลาไวย์
9535050600357นางสาวนวพร หีตลำพูน
10545050600323นางสาวชนัญชิดา แก้วมีศรี
11545050600331นางสาวจิดาภา วันทาพรม
12545050600364นายเจตวัฒน์ วงษ์อ่อน
13545050600398นางสาวณัฐธิดา นิลพันธ์
14545050600240นางสาวณัฐธิดา ทรัพย์มณีวงศ์
15545050600067นางสาวดวงพร ศรีสิทธิ์ปัญญา
16545050600091นางสาวนุชสุดา บุนนาค
17545050600109นางสาวเนตรนพิศ ทองทักษิณ
18545050600125นางสาวประภาพร ตันสิงห์
19545050600737นางสาวสมฤทัย เงินยิ่ง
20545050600158นางสาวพรรณมาศ มันศิริ
21545050600182นางสาวภัทราวดี บุญรอด
22545050600539นางสาวรัชฎาพร ชูอิ่ม
23545050600547นายรุ่งโรจน์ พลอยประเสริฐ
24545050600554นางสาววราภรณ์ กำเนิดชาติ
25545050600570นายวัฒนชัย คงวัฒนกุล
26545050600661นายอภิวัฒน์ สกุลกิตติพงษ์
27545050600679นางสาวอมรรัตน์ ศรีมะลัย
28545050600950นางสาววันลภา ไพโรจน์พาณิชย์
29545050600455นางสาวกมลพรรณ อุ่นเรือน
30545050600489นางสาวจุฑามาศ อรุณแสงสว่าง
31545050600505นางสาวธนาภรณ์ ชูจิตต์ประชิต
32545050600943นางสาวรวินท์ แสงย้อย
33545050600968นายวิทูร พงศ์สุวภาพ
34545050600976นางสาววิลาสินี แก้วแสง
35545050600984นางสาวศศิธร กุลนิดาวงศ์
36545050601008นางสาวอุไรวรรณ อารีเวชศรีมงคล
37545050601016นางสาวปาริชาต เพศพันธ์
38545050600810นางสาววราพร เพชรต้อม
39545050600265นางสาวกมลพรรณ วุฒิศิลป์
40545050601032นางสาวธันยชนก รัตนวิทยาพล
41535050600696นางสาวรัชฎาพร พูลนุช
42545050600448นางสาวจงกลรัตน์ วงศ์อามาตย์
43545050600257นางสาวกนกวรรณ แจ่มแจ้ง
44545050600869นางสาวสุทธาวี นิ่มนวล
45545050600745นางสาวหัทยา โสดาโคตร
46545050600315นางสาวกิ่งแก้ว เดชสุวรรณ
47545050600612นางสาวสุนิษา กริ่งรัมย์
48545050600919นายอภิสิทธิ์ บุญมี
49545050600562นางสาววรารัตน์ สุขกะใจ
50535050601058นางสาวจิตติมา สวนสังข์