รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555050600470นายประยุทธ แป้งทา
2565050601147นางสาววราภรณ์ กิจจิว
3565050601113นางสาวเกศราพร คำภักดี
4565050601089นางสาวปรัชญา สุริยะ
5565050601063นางสาวพิมพ์ชนก อำสันเทียะ
6565050600503นางสาววราภรณ์ วีระวงศ์
7565050600495นางสาวบุญฑริก แย้มสอาด
8565050600487นางสาวบุษกร ชินพงศ์พาณิชย์
9565050600479นางสาวเมรี ลุสำเร็จ
10565050600461นางสาวญาณิชศา อิทธิจำรัส
11565050600420นางสาวทัดดาว ไววรกิจ
12565050600396นางสาวฐิติพร แก่นพรหมมา
13565050600370นางสาวชลธินี พุทธสุข
14565050600321นายจิฬุทห์ ตันติธรรมฐิติ
15565050600313นางสาวจิราภรณ์ แซ่เตียว
16565050600297นายณัฎฐนันท์ ปัสสามา
17565050600289นางสาวเกศิณี พุ่มนิคม
18565050600248นางสาวรัชดาภรณ์ ดวงจันทร์
19565050600172นางสาวธันยพร จันทร์เกตุ
20565050600164นางสาวธณัณญา สุวรรณดี
21565050600156นางสาวดลนภา คะอนันต์
22565050600107นางสาวชลิตา วรรณยิ่ง
23565050600099นางสาวชลธิชา มณีชล
24565050600057นางสาวขนิษฐา ตินานพ
25565050600040นางสาวกมลพร เกิดโพธิ์ทอง
26545050600893นางสาวสุสิริ โพธิ์หลำ
27555050600710นางสาวสมหญิง ชัยกลาง
28565050601055นายกัมปนาท อมาตยกุล
29565050601022นางสาวไพลิน ผลสุวรรณ
30565050601014นางสาวณัฐณิชา นากแก้ว
31565050601006นายชินวัฒน์ พุตฒาวงษ์
32565050600990นางสาวรัฎาวัลย์ ดวงธรรม
33565050600917นายสุรศักดิ์ ชัยภิบาล
34565050600909นางสาวสุภามาส บินอาบู
35565050600875นายสรกิจ ธนัชกาญจน์
36565050600834นางสาวรัชนี สงพรมทิพย์
37565050600818นางสาวภารดี เกษตรนิยม
38565050600800นางสาวพิมพ์นิภา อักษรทิพย์
39565050600750นางสาวณัชพิรยา มีแก้ว
40565050600719นางสาวอัญชิญา พลเชียงสา
41565050600636นางสาวรัตนา มะโนรักษ์
42565050600594นางสาวเพ็ญรุ้ง จำปาทอง
43565050600545นายประวิทย์ ปทุมสุวรรณ