รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575050600486นายทักษิณ โพธิ์งามพริ้ง
2575050600890นางสาวเมธิสา เลิศสถาพรสุข
3575050601120นางสาวภควดี กฤษฎี
4575050600411นางสาวโกสุมา สายสุคนธ์
5575050600940นางสาวศิริรัตน์ ตั้งกิจเชี่ยวชาญ
6575050601005นางสาวหนึ่งฤทัย วงษ์เจริญ
7575050600866นางสาวมยุรา เอี่ยมละออ
8575050600783นายอภิวัฒน์ ชมชื่น
9575050600825นางสาวฐิตอาภา ช่วงสำโรง
10575050601039นายอภิชาติ สามพวงทอง
11575050600999นางสาวสุภาพร ศรีมูล
12575050600965นางสาวสาธิดา สรเดช
13575050600726นายอภิเดช จันทร์ทีกูล
14575050600304นายณัฐพนธ์ แสงสุวรรณ
15575050600775นางสาวชัชวัลย์ โคจรานุศาสน์
16575050600205นางสาวน้ำฝน สีวัตถา
17575050600114นางสาวจุฑากาญจน์ จุ้ยใจตรง
18575050600338นางสาวอุษณา จันทร์สนิท
19575050600858นางสาวปนัดดา สาลี
20575050600288นางสาวนวรัตน์ พรหมพิจารณ์
21575050600361นางสาวลินดา คำปาน
22575050600791นางสาวนันทิพร ลิ้มสุวรรณ
23575050601021นางสาวอภิชญา ทองประดิษฐ์
24575050600643นางสาวสุชาดา เพิ่มพูล
25575050600528นางสาวอนุชตรา แซ่ลิ้ม
26575050600312นางสาวอุษณีษ์ จันทร์สนิท
27575050600973นายสิทธา ธรรมนนทิกุล
28575050600478นางสาวณิชกานต์ พลราชม
29575050600437นางสาวชญานี จงไทย
30575050601138นางสาวภัสราวรรณ รุ่งอนันต์วรากุล
31575050600981นางสาวสิริมา แดงโกเมน
32575050600957นายศุภกฤต รุ่งแจ้ง
33575050600494นางสาวทิพกัญญา เตชะศรีประเสริฐ
34575050600296นางสาวศิริพร ทองจันทร์
35575050600320นางสาวภานุชนาถ ขันพันธ์
36575050600551นางสาวภิรมยา สิงห์การ
37575050600817นายกฤษณะ พรสกุลจินดา
38575050600809นางสาวจามรี ภูยาธร
39575050600601นางสาววิภาณี วิจิตรกุลชัยเลิศ
40575050600700นายอานนท์ ปรีดาภิรัตน์
41575050600098นางสาวเกื้อบุญ บุญสืบ
42575050600056นางสาวกรองทอง เมนะสูต
43575050600668นางสาวอภิชญา สุระกำพลธร
44575050600254นายธีรรัฐ วงศ์เข็มเพชร
45575050600072นางสาวกุลวดี คะเรรัมย์
46575050600627นางสาวสินิทธา หงษ์โต
47575050600122นางสาวชฎาพร สิทธินามสุวรรณ
48575050600585นางสาวรัตน์ติยากร วงษ์แก้ว
49565050600727นางสาวน้ำฝน รีรานนท์
50565050600552นางสาวปรียาพร บุญตามทัน
51575050600155นางสาวชลิตา เล็กชอุ่ม
52575050600452นางสาวฐานิกา งามสิทธิ์สกุล