รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149501020033นางสาวกรรณิการ์ กูวันโซ๊ะ
249501020041นางสาวเกศรินทร์ สุภาพันธ์
349501020066นางสาวธัญญารัตน์ เจนพิทักษ์สมบัติ
449501020090นายรุ่งทิพย์ เพชรอยู่
549501020132นางสาวสุวิชา พลเสน
649501020157นางสาวโสภิดา ทิพย์อักษร
749501028218นางสาวญาดา จันทร์ศิริ
849501028259นางสาวดาราวรรณ ศรีวันทา
949501028325นางสาวธีรดา ประไพ
1049501028333นางสาวนรรฐพร วรวงศ์สันติ
1149501028408นางสาวนิตยา สิทธิมงคล
1249501028432นางสาวบัณฑิตา บุตรสละ
1349501028440นางสาวเบญจมาศ คงสวัสดิ์
1449501028457นายปกรณ์ ประคำมินทร์
1549501028572นางสาวพรหมพักตร์ แตงอ่อน
1649501028598นางสาวพัชรพรรณ มนตรีโพธิ์
1749501028648นายภัสพงษ์ เพ็ชรประดิษฐ์
1849501028663นางสาวมนลิตา สง่างาม
1949501028713นางสาวรัศมี พันธุ์จินา
2049501020074นางสาวรัชดาภรณ์ เพชรวารา
2149501020108นางสาวสิริพร อยู่อ่อน
2249501020116นางสาวสิริอร ปรีชานันตจิตร
2349501020124นางสาวฐณัชชภรณ์ ธนรัฐสุทธินนท์
2449501020140นางสาวเสาวนีย์ จิรพลานุรักษ์
2549501020173นายพุฒิชัย นิติพุฒิพร
2649501028036นางสาวกัญญาลักษณ์ มีศิลป์
2749501028093นางสาวจิณณา เสี่ยงวงษ์
2849501028119นางสาวจินตนา สง่าวงค์
2949501028135นางสาวจิรัฐติกาล บุษดี
3049501028929นางสาวสุกานดา พวงเทศ
3149501029018นางสาวหทัยกาญจน์ ชวดชุม
3249501029034นางสาวอรอนงค์ เหลืองวรภัณฑ์
3349501029075นางสาวอาริสา กล้วยไธสง
3449501020181นางสาวจิตรา สมล่ำ
3549501020215นางสาวยุพาพร บุญจริง
3649501028176นางสาวเจมจิรา เหล่าตรงจริง
3749501028010นางสาวกนกทิพย์ สุวรรณพณิชกุล
3849501028267นางสาวทักษพร จำปีกลาง
3949501028747นางสาววรรณวิสา เสมาทอง
4049501028739นางสาววรรณภา มีวัฒนะ
4149501028960นางสาวสุพัตรา วิรัตน์เจษฎากุล
4249501028309นางสาวธนิยา แจ้งแสง
4349501028150นางสาวจุรีภรณ์ ดำรงเกียรติ
4449501028127นางสาวจิรวรรณ ช่วยยิ้ม
4549501028424นางสาวเนตรนภา เรืองรุ่งโรจน์
4649501028705นางสาวรัตนาภรณ์ สีจำปี
4749501029026นางสาวอภิรดี คงจันทร์
4849501028374นางสาวนัยเนตร ศรีสุพิงค์
4949501028275นางสาวทิพย์ธิดา ปิ่นนิล
5049501028317นางสาวธัญญลักษณ์ เจริญสุข
5149501028903นางสาวสุกัญญา ณ พิทักษ์
5249501028846นางสาววรรณศุกร์ สุดเลิศ
5349501028556นางสาวพรรณราย ไชยะ
5449501028762นางสาววรัญญา รติยารมณ์
5549501028853นางสาวสกาวเดือน มะลูลีม
5649501028937นางสาวสุจิตรา ณ ลำปาง
5749501028184นางสาวฉัตรแก้ว รักร่มพฤกษ์
5849501028952นางสาวสุปราณี ชาปัญญา
5949501028820นางสาวศรินญา สำราญกิจดำรงค์
6049501028416นางสาวนิตยา วิจิตรจันทร์
6149501028523นางสาวผุสดี แบ่งเพชร
6249501028994นางสาวสุภาวดี บรรเทา
6349501028465นางสาวปรารถนา คุ้มถิ่นแก้ว
6449501028812นางสาวศกศิริ ทะสะโส
6549501028895นางสาวสิริสิน บุตรหงษ์
6649501028879นางสาวสาวิตรี ลิ่มถาวรกุล
6749501028192นางสาวชนิดา นิยมสุข
6849501028382นางสาวนารีรัตน์ ไชยบัวแก้ว
6949501028531นางสาวพนัสจิต แซ่เลี้ยว
7049501028358นางสาวนริษา มั่นคง
7149501028796นางสาววริศรา สมบูรณ์
7249501020223นางสาวสุกัญญา มีบุญธรรม
7349501028077นางสาวนันท์นภัส เถระวัตน์
7449501028515นางสาวปานชลี ทองทิพย์
7549501028580นายพละรัน จิรบุษยกุล
7649501020207นางสาวปริยานุช หนูเกลี้ยง
7749501028697นางสาวรสรดา นนทะไสย์
7849501028838นางสาวศุภวรรณ อุเทนสุต
7949501028770นางสาววรางค์คณา เกตุแก้ว
8049501029000นายเสรี ปัญจนาพงศ์ชัย