รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149501020231นางสาวสุภาภรณ์ สัตถาพร
250501021039นางสาวอัญมณี โยธี
350501020221นางสาวฐาลินี ทับสุข
450501020304นางสาวทุติยา เพ็งพุ่ม
550501020312นายธเนศ นครจินดา
650501020338นางสาวธิติยา จิตราคณี
750501020437นางสาวเบญญา เหล่ามั่นคงถาวร
850501020452นางสาวประภัสสร บุตรคำโชติ
950501020460นางสาวปรียาภรณ์ ชุมภูทอง
1050501020478นางสาวปัณฑ์ชนิต โรจน์อัศวมงคล
1150501020528นางสาวพรศิริ สุนทรมหิทธิ
1250501020551นางสาวพิกุลทอง นะรินทร์
1350501020114นางสาวจารุมาศ พรหมแสนจันทร์
1450501020130นางสาวชญตา นอบน้อม
1550501020718นางสาววสุวีร์ ฟักแฟง
1650501020742นางสาววิภาวี พงษ์พิศาลเวช
1750501020783นางสาวสชิตา เต็มธีรพจน์
1850501020817นางสาวสิริมา ศรีดี
1950501020890นางสาวสุภาวดี อนุกูล
2050501020965นางสาวอนุสรา พิมพา
2150501021021นางสาวออริสา คำวรรณ์
2250501022052นายชวพล ผ่องวุฒิกุล
2350501022094นางสาวเบญจภรณ์ พฤติกาล
2450501022177นายวีรพงศ์ โพธิ์สุภาพ
2550501022185นายศักดา พรรณโรจน์
2650501022227นางสาวสุภาภรณ์ มะวงศ์
2750501022235นางสาวอันตรา พ.ผลพิบูลย์
2850501020791นายสราวุธ ไกยะแจ่ม
2950501020833นางสาวสุชาดา โคบาล
3050501022276นางสาวแน่งน้อย แสงสุวรรณ
3150501020171นายชัยณรงค์ เอี่ยมยิ่งศักดิ์
3250501020387นางสาวภัทรปภา กุลธนาโชติวุฒิ
3350501020908นางสาวสุภิญญา ถนอมแก้ว
3450501020940นางสาวโสรยา แสงเปล่ง
3550501020973นางสาวอภิญญา โพธิ์ศรีทอง
3650501021005นางสาวอรวรรณ ณ บางช้าง
3750501020411นางสาวบุศรินทร์ ลือวงค์
3850501020494นางสาวพนิดา มุ่งดี
3950501020544นางสาวพัชรี เขียวพะวงศ์
4050501020619นางสาวมธุรส หิรัญศรีวิบูลย์
4150501020072นางสาวกิติมา สนทอง
4250501020379นางสาวนิภาพร พรพิพัฒน์วรกุล
4350501020569นางสาวเพ็ญนภา ดวงตา
4450501020056นางสาวกรวิกา มลทิน
4550501022136นายภาณุพงศ์ โชควิจิตรกุล
4650501022193นายสิทธิพร วิมลลักษณชัย
4750501022060นางสาวธัญญาพร ศรีคล้ำ
4850501022086นางสาวนฤมล ผลเจริญ
4950501020726นางสาววารุณี ไทยเล็ก
5050501020734นางสาววิภาภรณ์ ศุภจิตธนานันท์
5150501020809นายสันต์ชัย เกียรติธรรมรงค์
5250501020825นางสาวสุชาดา เกียรติเวชไพศาล
5350501020957นางสาวธนพร มิตมาตย์
5450501020932นางสาวเสาวลักษณ์ รอดสวัสดิ์
5550501020874นางสาวสุพัตรา ชุ่มแจ่ม
5650501020361นางสาวนัยนา สุขศรี
5750501020692นางสาววรรณกร สุวรรณคดี
5850501020668นางสาวรัตติยา ศรสังข์ทอง
5950501020536นางสาวพัชรสุภา มนูสิทธิผล
6050501020700นายวรวิทย์ พงศ์เพิ่มกิจวัฒนา
6150501020429นางสาวบุษราภรณ์ ยิ่งยืน
6250501020601นางสาวมณีพร เดชวุ่น
6350501020486นางสาวปิยะนุช แก้วประวัติ
6450501020346นางสาวนภาพร พันธุ์ทอง
6550501020122นางสาวจุฑามาศ วังกะธาตุ
6650501020155นางสาวชมัยพร เมฆวัน
6750501020031นางสาวกนิษฐา พงษ์ประยูร
6850501020254นางสาวดวงฤทัย กลิ่นสุบรรณ
6950501020353นางสาวนฤพรรษ บุญลือ
7050501022250นางสาวอัญชลี จุลศรี
7150501022243นางสาวฮุสสนา เชวงวรรณ
7250501022045นางสาวจุฑารัตน์ ทุนดี
7350501022268นางสาวทัศนีย์ บัวดอก
7450501020320นางสาวธัญพร ชาญไชยจารุดล
7550501020296นางสาวทิพยวรรณ ทองสังข์
7650501020288นางสาวตวงรัตน์ โฉมพินิจ
7750501020270นางสาวตรีรัตน์ ศิริชิตโยธิน
7850501020262นางสาวดุจดาว หิรัญยะมาน
7950501020163นายชลธิต กิจจำรูญ
8050501020106นายจักรกฤช จินดารัตนวรกุล
8150501020403นางสาวบุญยลักษณ์ คำปิงยอด
8250501020841นางสาวสุดารัตน์ ทุยไธสง
8350501020205นางสาวทักษวดี เถาว์วัฒนะรุ่งโรจน์
8450501021013นางสาวอรวรรณ ตันติวราชัย
8550501020023นางสาวกนิษฐา คามีศักดิ์
8650501020445นายปกรณ์ ชลานุเคราะห์
8750501021047นางสาวอัมพร ขจรวงษ์
8850501020015นางสาวกนกวรรณ ศรีประเสริฐ
8950501020759นางสาวศิรดา ภวภูตานนท์