รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501020502นางสาวพรทิพย์ ผิวไผ่
250501020064นางสาวกิ่งดาว ปูเลย
350501020684นางสาววนิศรา เมืองงาม
450501020999นายอรรถนพ สุนทรพิทักษ์
550501021054นางสาวรุ่งทิพย์ นามคำ
6515010200456นางสาวศิริพร เสถียรวุฒิไกร
7515010200498นายนฤดล ทองธิติพร
8515010200845นางสาวมนันยา สุขศรี
9515010201256นางสาววรรณฤดี ลาภบุญเลิศ
10515010201264นางสาวสุนิสา ดาเกษ
11515010201272นางสาวอรทัย นันตุ
12515010201298นางสาวอรพิน แพทย์มะลัง
1350501020239นางสาวณัฎฐา ไชยศร
14515010201488นางสาวศุภกาญจน์ สาวนายน
15515010201314นายนพัต สีปัด
16515010200191นางสาวกนกวรรณ บัลดาลสุขทวี
17515010200589นายศตวรรษ ละมุตตรี
18515010201421นายพิศาล สุขสวัสดิ์นุวงษ์
19515010200639นางสาวอริสรา ชมดี
20515010201017นางสาวทัศนาพร มากนวล
21515010200258นางสาวณัฏฐา โพธิ์ไพร
22515010200662นางสาวทสวรรณ ตันเจริญ
23515010201041นางสาวอมรา วันเจียม
24515010201058นางสาวพัชรา ดีแก้ว
25515010200944นายวุฒิพงษ์ เรืองยศ
26515010200050นายกฤษฎา กุ้งทอง
27515010201504นางสาวช่อบุปผา โกเสนตอ
28515010201330นางสาวนิชนันท์ แซ่เล่า
29515010200274นางสาวหนึ่งฤทัย วาแสนดี
30515010200217นายบุญญฤทธิ์ ตันติเศรณี
31515010200480นางสาวพิมพ์ประไพ คำนาค
32515010201215นางสาวสมฤทัย สิทธิแสงชัย
33515010200100นางสาวจารวี แสนบัวหลวง
34515010200902นางสาวณัฏยา เปี่ยมสอาด
35515010201348นางสาวสุมาลี จันทคู
36515010200696นางสาวภัสรนันท์ ศฤงคารเจษฎา
37515010200472นางสาวธัญญ์พิชชา เติมวัฒนาสินธุ์
38515010200860นางสาวรุ้งลาวรรณ์ ภูรับ
39515010200076นางสาวศจีรัตน์ ขวัญพิพัฒน์
40515010201231นางสาวมิรันตี มิหิสุต
41515010201223นางสาวชัญญรัชต์ ธนาผลอารีย์
42515010200035นายอนวัช วิทวัฒน์เจริญพล
43515010201025นางสาวนวลจันทร์ สุวรรณแสน
44515010200142นางสาวชลิดา วิทยธาดาพงศ์
45515010201371นางสาวเอกอร ปรัชญาพงศ์พันธุ์
46515010200043นายปรีชา ธีรประพฤทธิ์
47515010200571นางสาวช่อผกา ทองเทพ
48515010200084นางสาววิไลพรรณ ตาแผ่น
49515010201322นางสาวสุภาวดี ทัศนาลัย
50515010200423นายณัฐพล สิทธิชูรักษ์
51515010200621นายปิยะวัฒน์ เดชเดโช
52515010201033นางสาวทัตพิชา สงสะอาด
53515010200951นางสาววิศัลยา สร้อยสิงห์
54515010201249นางสาวชนิดา วงษ์สาโรจน์
55515010201405นางสาวแพรวนิต นิลอนันต์
56515010200175นางสาวจันทิมา วันชนะโชคชัย
57515010200068นางสาวอัจฉรา แซ่เฮ้ง
58515010200852นางสาวปรีญาภรณ์ นักสูญวงษ์
59515010201462นางสาวพิชญาภา จันทร์วุฒิวงศ์
60515010200688นางสาวชุลีพร ลาเหลา
61515010200233นายศรัณยู สมใจ
62515010200266นายสยามรัฐ ศักดิรามินทร์
63515010201439นางสาวธีราภรณ์ สายสอาด
64515010200431นางสาวอุไรกร ตรีสินทรัพย์
65515010201355นางสาวอนุสรา สุดสกุล
66515010200548นายจีรวัสส์ คำมูลนา
67515010200514นางสาวนันทิยา บริหารธนวุฒิ
68515010200241นางสาวอลิษา จงสูงเนิน
69515010200209นางสาวกิตติยา พัฒนกำจร
70515010200118นางสาวจิตฤทัย ศุขบุญมาก
71515010200167นางสาวกัญญาภัทร อิ่มสุข
72515010200555นายเจริญวุฒิ บุตรเพชร
73515010201280นางสาวเจนจิรา จิตระยนต์
74515010200092นางสาวจรรยา แสงอรุณทวี
75515010200225นางสาวปิยะวรรณ ธรรมโชติโก
76515010200027นางสาวปรีดิณัฐ อู่มั่น
77515010200134นางสาวจิราวรรณ์ ขำตา
78515010200969นางสาววันดี เอี่ยมโพธิ์
79515010200613นางสาวพิมพ์เดือน จุยานนท์
80515010200449นางสาวดาวนภา กองทรัพย์
81515010200910นางสาวสสิธร สร้อยสิงห์
82515010200647นางสาวอริศรา แย้มเพียร
83515010200308นางสาวพุทธิดา งามขำ
84515010200894นางสาววรัญญา ภัทรมุตตา
85515010201389นายกฤตนัย เปรมวิไลศักดิ์
86515010201009นางสาววรัทยา ประยูรวิกรัย
87515010200415นางสาวชุติมา เพ็ชรวิชิต
880448501020433นายปัญญา เดินสันเทียะ
8950501022219นางสาวธัญจิรา ศรีวิลัย
90525010200539นางสาวณัฏฐาภรณ์ สุดหรุ่น