รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501022144นายณรงศักดิ์ มงคลเดชนิน
2525010202022นางสาวปรางทิพย์ กาญตระศิริ
3525010202030นางสาวลักษมี เล่งล้วน
4515010201413นางสาวอมลรดา ทับทิม
5515010200282นายกิตติศักดิ์ พลอยประเสริฐ
6525010201123นางสาวศญามล เวฬุวนารักษ์
7525010200042นางสาวกมลชนก รอดพันธ์ชู
8525010200570นางสาวธิดารัตน์ พรอนันต์จำเริญ
9525010201032นางสาวพรรณทิพย์ สุขประเสิรฐ
10525010201040นางสาวพุชชา พรมดวงศรี
11525010201073นางสาววรารัตน์ งาหอม
12525010201578นางสาวอมรรัตน์ อยู่แก้วกิ่ง
13525010201586นางสาวไอรดา แซ่ตั้ง
14515010200886นางสาววนิดา สวนมา
15525010200224นางสาวณัฐกานต์ กลางโฉม
16525010200240นางสาววนิดา ลุนผง
17525010200406นายศุภัคธร ร่ำรวย
18525010200653นางสาวสุนิษา ชัยยัง
19525010200778นางสาวเมธาพร ฉายพันธุ์
20525010200836นางสาวเมวิกา ใจซื่อ
21525010200885นางสาวณัฐภัทร แสงระวี
22525010200935นางสาวมุกดา ด้วงทอง
23525010201362นางสาวณัฐติยา คงปาน
24525010201420นางสาวกนติภา อรุณยิ่งมงคล
25525010201677นางสาวธิดาพร ตงสาลี
26525010201693นางสาวอรพิน ไสยฮาดวงษ์
27525010201750นางสาวศิริน ผองแก้ว
28525010201875นายอรรถพล รื่นภาคธรรม
29525010201891นายจตุพล โซ๊ะมณี
30515010201447นางสาวรังศิญา แพ่งสภา
31515010200183นายนันทวัฒน์ รังษีสุริโย
32515010200993นายสิทธิศักดิ์ ปรุงเหล็ก
33515010201306นางสาวเกศริน เกิดนวน
34525010201222นางสาวอาทิมา มโนหรทัต
35525010201990นางสาวอังศุมา นิยมไทย
36525010200422นางสาวอนงค์นาถ อาจหาญ
37525010201701นางสาวชลนิชา แสงอาทิตย์
38525010201842นางสาวชัชรีย์ ใจปลี้ม
39525010200711นางสาวจิรวรรณ ชฎาทอง
40525010200794นางสาวเกศแก้ว สุวรรณนิกขะ
41525010200901นางสาวสุทธิดา เทพสัมฤทธิ์พร
42525010201461นางสาวกรกมล สถิตเสถียร
43525010201479นางสาวธรรมรัตน์ มะโนน้อม
44525010201776นางสาวน้ำค้าง โพธิ์ทอง
45525010201768นางสาวสกุลรัตน์ ทวีโชติ
46525010200695นางสาวอารยา อ่อนประชา
47525010200596นางสาวนฤมล เพ็ชรฟู
48525010200174นางสาวณัฐกานต์ ส่องแสง
49525010200786นายธีระ กนกวารี
50525010201669นางสาวสุรีย์ภรณ์ สัมฤทธิ์
51525010201933นางสาวเบญจวรรณ บริบูรณ์
52525010201057นายรัฐ ดาราวลี
53525010201552นางสาวสุภาวดี ศรีปัดถา
54525010200844นายภูษิต ภัททิยธนี
55525010201511นางสาวสมฤดี ปลื้มมะลัง
56525010200133นายปกรณ์ แซ่ก๊วย
57525010200315นางสาวกมนนิษฐ์ ภัทรชัยธนพันธ์
58525010200158นางสาวกันตา เมตตาประเสริฐ
59525010201271นางสาวไอลดา เชาว์บัณฑิตย์
60525010201149นางสาวกัญญากาญจน์ แซ่ลิ้ม
61525010200869นางสาวศิริวรรณ บุญสวัสดิ์
62525010201263นายกนกพล นวลเต็ม
63525010201594นางสาวชนัดดา กระจังทอง
64525010200703นางสาวปริชาติ ศรีสมโภชน์
65525010200208นางสาวจันทิมา กรุงแก้ว
66525010200117นางสาวชญาณี เวทยานนท์
67525010200398นางสาวนริศา สุขสถิตย์
68525010201446นายสิทธินันท์ สลุงใหญ่
69525010201917นางสาวรวมพร นาคสีสุก
70525010200265นางสาวกนกอร อุปรักขิตานนท์
71525010200752นางสาวบารมี มโนธรรมกิจ
72525010201966นางสาวสโรชา แซ่อุ้ย
73525010200190นางสาวกันทิมา บุญสุวรรณ์
74525010200679นายศิริชัย จิตภักดี
75525010201743นางสาวณัฐวลัญช์ แก้วมหาวงศ์
76525010200810นางสาวสุนันทา เสาวรส
77525010201958นายอาจหาญ รุ่งศรัทธาธรรม
78525010200257นางสาววาสนา จันทร์เจริญ
79525010200539นางสาวณัฏฐาภรณ์ สุดหรุ่น
80525010200513นางสาวชนากานต์ สายทอง
81525010200364นายชาคริต สุนทรพลิน
82525010200414นายชญานนท์ ศรีเนตร์
83525010201602นายธนาชัย โพธิ์พิทักษ์กุล
84525010200448นางสาวเกวลี ศรเฉลิม
85525010201438นางสาวธนาภา ภิญโญยิ่ง
86525010201453นางสาวศิรภัสสร สุขธูป
87525010200620นางสาวทิพย์วรรณ อยู่ศรีเจริญ
88525010200950นางสาวนุดี นพมาศ
89525010201214นางสาวสุทธิชา ศรีสุรารักษ์
90525010201206นางสาวอภัสสรา เฉียบแหลม
91525010201230นางสาววิไลวรรณ ม่วงกลม
92525010200661นางสาวจิตรา นิลรัตน์
93525010200745นางสาวศุทธินี ขุขันธ์เขต
94525010200166นางสาววราภรณ์ เจ็งเจริญ
95525010201354นางสาวธัญญลักษณ์ เหมทอง
96525010200927นางสาวโสมนภา สงวนจิตร์
97525010201719นายจอมพล หวานคง
98525010200075นางสาวเกษสุดา มุทุสาหิม
99525010200083นางสาวจินตนา หลงจิ
100525010200182นางสาวเสาวลักษณ์ จันทรเสนา
101525010201651นางสาวสุกัญญา แสนรัก
102525010201792นางสาวอลิษา สุ่มเงิน
103525010200034นางสาวศุภิดา เหมาะกลม
104525010200455นางสาวปริสรา จิตรสุวรรณแสง
105525010200356นายศุภโชค พานวงศ์
106525010200372นางสาวศิวาพร นพวรรณวงศ์
107525010201255นางสาวเฉลิมขวัญ กลองกลึง
108525010201339นางสาวอังศณา ดวงอิน
109525010201370นางสาวอังคณา โกฎิรัตน์
110525010201396นางสาวอรวรรณ สระทองอิ้ง
111525010201412นางสาวพัชรินทร์ เชี่ยวนาวิน
112525010200547นางสาวณัฐพร จันทาบัว
113525010201883นายประสงค์ ดาษหิรัญ
114525010201834นางสาวเกวลี คชสูงเนิน
115525010201107นางสาวศรัณย์ธร รติรมย์
116525010200976นางสาวกนกอร จิรอัศวแก้ว
117525010200760นายธนพล เชิดวงศ์สุง
118525010200273นางสาวจริญญา แสนดี
119525010201826นางสาวสศิธรี คู
120525010201941นางสาวสุจิตรา ฉันท์ศิริกาญจนา
121525010201347นางสาวปณิชา ช่างปลื้ม
122525010200281นางสาวกชพร อิทธิกมลเลิศ
123525010201867นางสาวกรชนก โก๊ะเค้า
124525010200125นางสาวธันยนันท์ วรวิทยานนท์
125525010201388นายเมธี กมลเมธากุล
126525010201131นางสาวปิยะพร ฉ่ำชื่นวงศ์
127525010201081นางสาววาริธร จิรเพิ่มพูนทรัพย์
128525010201800นายพรตฐพร พงษ์พึ่ง
129525010201404นางสาวนิภาพร เบิกบาน
13050501020585นางสาวภัทรภร วุฒิสินธุ์
131525010201180นางสาวชนิกา บัวศรี