รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010200058นางสาวจิตรลดา หิรัญเกษม
2535010200033นางสาวโกลัญญา นรสีห์
3535010200595นางสาวนุสรา ผลพิกุล
4535010200652นางสาวปัทมวรรณ สุพิมพ์
5535010200579นางสาวนิศารัตน์ อร่ามวงษ์
6535010200587นางสาวนีรมล สงครามยศ
7535010200645นางสาวปวีณา พูลอ่ำ
8535010200090นางสาวชนนิกานต์ อิงขนร
9535010200538นางสาวนวลนภา พักวงศ์ทอง
10535010200520นางสาวนริศรา องค์ประเสริฐ
11535010200611นางสาวนูรยาตี โก๊ะ
12535010201684นางสาวอิศราพร ครองทรัพย์
13535010200702นางสาวพจนี กิจเจริญไพศาล
14535010201056นางสาวพัชรี บุญเต็ม
15535010201635นางสาวอริสา สมบูรณ์
16535010201643นางสาวอลิสา ไชยศิริสุโรจน์
17535010201148นางสาววชิราภรณ์ หนูรุ่น
18515010200464นางสาวกรวรรณ สุทธิสิงห์
19525010200026นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสวัสดิ์
20535010201833นางสาวอังศนา รัตนานนท์
21535010201221นางสาวอภิชญา วันกฤษณา
22535010201510นางสาวศิริวรรณ โคตรแสง
23535010201288นางสาวแพรวพรรณ จันทร์ศรี
24535010200454นางสาวจิรวรรณ จิตสุวรรณ
25535010200942นางสาวนวพร โกมลมุสิก
26535010201437นางสาวภรภัทร ปุณภวัฒน์
27535010201486นางสาวลลิน เพ็ชรพราว
28535010201502นายวัชรากรณ์ นามพุฒ
29535010201882นางสาววิภาดา สุมาลี
30535010202005นางสาวฐิตารีย์ บุญวาสนามี
31535010200231นางสาวทิพย์อาภา อุษาภิมาศกุล
32525010200307นางสาวเมธิศา กุลเพชรดุษฎี
33535010201718นายอานันท์ เลิศลอย
34535010202062นางสาวกฤษวรรณ แสนดี
35535010201130นางสาวลักษิกา เรืองรอด
36535010202039นายปาฤทธิ์ สิงห์รื่นรมย์
37535010201478นางสาวรัตติพร ธีรคุณากร
38535010200892นายธนา สุระพินิจ
39535010202179นางสาวรวิภา เมธาธราธิป
40535010202294นางสาวสุมลรัตน์ จุฑาวรพงศ์
41535010201999นางสาวอารยา สกุลเกษตรกิจ
42535010202088นางสาวจิราพร เจริญศิริ
43535010200629นางสาวปภานันทน์ กล่ำดี
44535010201098นางสาวภัชวรรณ กุญชรจันทร์
45535010201205นางสาวสุภาวดี แสนมาตย์
46535010201601นางสาวอภิญญา นนทคุณ
47535010200728นางสาวพอหทัย แซ่ตั้ง
48535010201387นางสาวพัชรี ศรีเตชะ
49535010202161นางสาวมินธารา ทองวิสิทธิ์
50535010200819นางสาวนิโลบล วงภักดี
51535010201866นายณัชชา พานทอง
52535010201783นางสาวสุรัตน์ดา กิ่งเกตุ
53535010201916นางสาวสุขศิริ วัฒนเวช
54535010201262นายพิพัฒน์ จิตรเสรีคำนวน
55535010202310นางสาวชไมพร อ่อนประทิน
56535010201650นางสาวอัจฉรา โสมาบุตร
57535010201411นางสาวเพชรรัตน์ ทองศรี
58535010200769นางสาวณัฐชนา เหล่าจันทร์
59535010200157นางสาวณัฐวรรณ พิมพ์อาภรณ์
60535010201734นางสาวศรัณยา อิ่มละเอียด
61535010202260นางสาวอาทิตยา ธนเจริญสวัสดิ์
62535010201155นางสาววนิดา ลาภขุนทด
63535010200926นางสาวธิดารัตน์ พลายเพ็ชร์
64535010201403นายพีรพงศ์ อุ่นประเสริฐ
65535010201072นายพูนทรัพย์ แดงบรรดิษ
66535010201015นางสาวพรรณทิพา โกมล
67535010201114นางสาวมัณฑนา ดำรัตนา
68535010202252นางสาวสุภาวรรณ ชำนิจ
69535010200298นางสาวกิตติยา เศรษฐดากุล
70535010200900นางสาวธนาภรณ์ สิงห์โพธิ์ศรี
71535010200835นางสาวนิศาชล ศรีสมทรัพย์
72535010201817นางสาวอโณทัย อ่อนดี
73535010201494นางสาววรัญญา โพธิ์แก้ว
74535010201825นางสาวอัจฉราภรณ์ โพธินานนท์
75535010202211นางสาววิชุดา บัววัน
76535010200546นางสาวนันทิกานต์ เหง้าสา
77535010201924นางสาวสุพิณญา เบ็ญมูซา
78535010201676นางสาวอารีย์ ปานเงิน
79535010201585นางสาวสุภาพร มาตราช
80535010200074นายเจษฎา ฐานาริยชัย
81535010202187นางสาวลักษณารีย์ ภู่ขำ
82535010200751นางสาวฐิติรัตน์ เตชาธนะเกียรติ์
83535010201296นางสาวมธุรส แซ่เจียง
84535010201767นายสมชาย ผลสุวรรณ์
85535010200116นางสาวณัฐกานต์ มามี
86535010201304นางสาวมัลลิกา เภาโพนงาม
87535010201007นางสาวปัทมพร ปานโพธิ์ทอง
88535010201122นางสาวมุขสุดา สกุลหล้า
89535010200934นางสาวนงลักษณ์ สงล่า
90535010201700นางสาวอภิญญา ชัยฉลาด
91535010200470นางสาวชฎาพร ลีธานุกุล
92535010202302นางสาววาสนา แสนศรี
93535010200348นางสาวจิราวรรณ สมัญญา
94535010202153นายภูมวิช ฟักขาว
95535010200884นายธนัท นิรุชาว่องศรี
96535010201460นายมาณพ ดิษฐเนตร
97535010201361นางสาววิภาพร ษ.สุนทรนิรัตน์
98545010201188นางสาวนริศรา สิริมานะวงศ์
99535010202336นางสาวขวัญเนตร กาญจนเรืองรัตน์
100525010202071นางสาวกนกพร เล็กพงษ์
101535010201031นางสาวพรรณี วงษ์พระจันทร์
102535010201346นางสาววรรษมน แปวชัยภูมิ
103535010201981นางสาวอัจฉรา เศษบุบผา