รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010200686นางสาวปาริยา พิมพ์กา
2535010201577นางสาวสุนทรี รัตนานนท์
3545010200263นางสาวกนกอร สันทัด
4545010200354นางสาวจริยา เต็งพงศธร
5545010200289นางสาวกรรณิการ์ กาญจนกูล
6525010200331นางสาวอัมรา คุ้มผิวดำ
7525010200851นางสาวสุกานดา อรรถวราภรณ์
8545010201105นางสาวอัญชลี ใจชนะ
9545010201212นางสาวนีรนุช ชัยเฟื่อง
10535010201270นางสาวเพชรลัดดา เผือกฉวี
11545010200438นางสาวชลิตา วงศ์สิรสวัสดิ์
12545010200487นายณัฐธวัช กรสกุล
13545010200933นางสาวสาวิตรี คูณเมือง
14545010200776นายมานพ แย้มแสง
15545010201022นายอภินันท์ ฉายสุวรรณ
16545010201279นางสาวพรพรรณทิพย์ พุ่มแสวง
17545010201451นางสาวจีราภรณ์ จารุอำไพแสง
18545010201386นางสาวเขมิกา เกียรติกังวาฬไกล
19545010201410นางสาวจารุวรรณ เหลืองสุขสาคร
20545010201444นางสาวจิราวรรณ ชิณวงศ์
21535010200249นางสาวกนกวรรณ จันทร์ประเสริฐ
22535010200777นางสาวณัฐพร วิศวามิตร์
23545010200107นางสาวญาณี ไกรธัญสิทธ์
24545010200537นางสาวพิมลพรรณ ศาลิคุปต
25545010201774นางสาวภัศรา บุญส่งดี
26545010200735นางสาวรุ่งอรุณ บุญธัญกิจ
27545010201634นายวิเศษ ศรีชมภู
28545010201550นางสาวประกายมาศ วังแก้ว
29545010201642นางสาวแวววดี คำเม็ก
30545010201725นางสาวอรอุมา สมร่าง
31545010201626นางสาววันทนา สุขสุวรรณ
32545010201295นางสาวพิมชนก เรซี
33545010200339นางสาวขริษฐา กล้าหาญ
34545010200024นางสาวขนิษฐา สุขใหญ่
35545010200099นางสาวช่อผกา มีสุข
36545010200693นางสาวสุพัชรา คงสุนทร
37545010200610นางสาวรมณียา จูบุญส่ง
38545010201113นางสาวอัญณิการ์ จันทพันธ์
39545010200743นางสาววิไลพร พันธุเพ็ง
40545010201071นางสาวอรพิน นกศักดา
41545010201337นางสาวธนภร ตาสันเทียะ
42545010201329นางสาวรุจิรา อินทน้ำเงิน
43545010201261นางสาวพรพรรณ หุ่นจีน
44545010201352นายกฤษณะ คงเรือง
45545010200511นางสาวปัทมา ทั่งทอง
46545010201246นางสาวปิยะมาศ ประวัติร้อย
47545010201360นางสาวขนิษฐา วาที
48545010200966นางสาวสุกัญญา พิลึก
49545010200388นางสาวจินตนา แสงสว่าง
50545010201527นางสาวธิติมา ทองเงิน
51545010201089นางสาวอริญญา สอนจำปา
52545010201519นางสาวณัฐวดี ตรีปรัชญา
53545010201592นายภูริชญ์ พุ่มสุวรรณ
54545010201659นางสาวศิลป์ศุภา เปรมทวี
55545010200347นายคิรากร สีบุญเรือง
56545010200842นางสาววรรณธิดา ศรีทอง
57545010201584นางสาวภัทรภร อธิคมนฤนาท
58545010200768นางสาวมลธิณี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
59545010201014นางสาวหัทยา รักซ้อน
60545010201493นางสาวชนิตา ส่องสง
61545010201154นางสาวธมนวรรณ บัวคลี่ใบ
62545010201378นางสาวขวัญชนก เจี่ยชนะสกุล
63545010200917นางสาวศิริลักษณ์ ผลอนันต์
64545010200032นางสาวจิรานุช ฉลูศรี
65545010200719นางสาวอัญญวีณ์ จิตจันดา
66545010200826นางสาววนิดา แตงหนู
67545010201469นายเจษฎา ตรีปรัชญา
68545010200172นางสาวนฤมล บุญจันทร์
69545010201691นางสาวสุภาพร วิริยะพรศรี
70545010201121นางสาวอาภามาศ จันทร์นุช
71525010202063นางสาวแก้วมณี โมราขาว
72545010201782นางสาวภัทรภร สอิ้งทอง
73545010201345นางสาวกมลชนก บ้วยกิจ
74545010201675นางสาวสันศนีย์ สุขสุศิลป์
75545010200479นางสาวฐาณะมาศ ปลอดสันเทียะ
76545010200255นางสาวกนกภรณ์ นันขุนทด
77545010201816นางสาวปรางค์ทิพย์ ทิพย์รักษ์
78545010200370นางสาวจิตต์วดี อ่อนสำอางค์