รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555010201070นางสาวพิมลรัตน์ เชียรเดช
2555010200585นางสาวบุศรินทร์ คำสอน
3555010201146นางสาวภัทราภรณ์ ศิลาอุดม
4555010201864นางสาววทันยา เจียมจิตร์
5555010201666นางสาวอุชุกร ลีลาบริหาร
6555010200494นางสาวนภารัตน์ รัตนพันธ์
7555010202029นางสาวสุจิตรา ทรัพย์มหาไพศาล
8555010201856นายรัชพล มหาสารคาม
9545010201998นางสาวธนวรรณ ดีวิภาส
10545010201899นางสาวปริญาพร โพธิยะ
11545010201980นางสาวเมย์ ยัดไธสง
12545010201600นายวรกฤษณ์ จันทะแจ่ม
13565010200204นางสาวณญาธมน มงคลวิโรดม
14565010200212นางสาวณภัทร หวังสุข
15565010200246นางสาวณัฐชยา ผ่องสละ
16565010200253นางสาวณัฐชาพร เณรพงษ์
17565010200287นางสาวณัฐวีญา เกลา
18565010200295นางสาวณิชนันทน์ ศีลประภา
19565010200303นางสาวดลยา แก้ววรรณา
20565010200386นางสาวธันย์ชนก เหล่าตรงจริง
21565010200394นางสาวธิดา พางาม
22565010200402นางสาวธิดารักษ์ ต่างบาน
23565010200485นางสาวนันทนา ช่วยเพชร
24565010200493นางสาวนันธิญา วามะลุน
25565010200519นางสาวนิภาวัณย์ ทัฬหปริญญา
26565010200527นางสาวเนตรประกายกาญจน์ เนตรวงค์
27565010200543นางสาวบุศรินทร์ ดวงบัณฑิตกุล
28565010200592นางสาวปวรวรรณ แก้วเขียว
29565010200600นางสาวปัทมพร สายสนั่น
30565010200659นางสาวพรรณภา สินสา
31565010200733นางสาวกรสิริ โกศลบุญ
32565010200741นางสาวกรัสวัณ เจิมปลั่ง
33565010200758นางสาวกันต์กมล ตันสุทัตต์
34565010200782นางสาวจีรพร ผลสอน
35565010200790นางสาวโชติรส ชัยพรตระกูลกิจ
36565010200808นายฐิติภัทร สุรชาติ
37565010201681นางสาวณัฐชา จุฑามาศ
38565010201699นางสาวณัฐนันท์ กลั่นประเสริฐ
39565010201707นางสาวณิชกานต์ คงนิล
40565010201715นางสาวธมลวรรณ จตุรพรประสิทธิ์
41565010201756นายผนินทร์ แย้มมีศรี
42565010201764นางสาวพรชนัน แซ่ลิ้ม
43565010200824นางสาวภัทราภรณ์ เพชรเนียน
44565010200840นางสาวมัจฉา มิตรชอบ
45565010200857นางสาวมัณฑนา เดชะชีพ
46565010200873นางสาวมาริสา เอ็ม.โอ.เอช.อัลอะจือมี
47565010200899นางสาวมีนา สังขกร
48565010200907นางสาวเมษา พาพาลทอง
49565010200915นางสาวยศวดี เดียวซิงห์
50565010200923นายโยธิน โอบรี
51565010200931นางสาวรัชนีพร สุวรรณพารส
52565010200949นางสาวรัตติชล ช่างจันทร์
53565010200964นางสาวรุ่งทิวา ยวงดี
54565010201038นางสาววันวิสา กระต่ายทอง
55565010201061นางสาววิภาพร จันทร์ตา
56565010201079นางสาววิศรินทร์ วิเศษ
57565010201087นายวิสัน จันน้ำสระ
58565010201103นางสาวศรสลัก มิมหาร
59565010201137นางสาวศุภกานต์ ลาภนิธิพร
60565010201178นางสาวสราญตา สังข์ทอง
61565010201186นางสาวสรารักษ์ สืบสำราญ
62565010201210นางสาวสุดารัตน์ พันธ์ชัย
63565010201236นางสาวสุธาสินี ยอดมงคล
64565010201269นางสาวสุพัชรี คำมา
65565010201293นางสาวสุภัทรพรรณ ศรีษะ
66565010201301นางสาวสุภานัน วาณิชย์เจริญ
67565010201319นางสาวสุภาวดี กุลพิทักษ์รักษา
68565010201335นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุริยาภรณ์
69565010201343นางสาวโสริยา อานารัตน์
70565010201350นางสาวหทัยชนก บัวเทพ
71565010201384นางสาวอภิญญา เสือแก้ว
72565010201392นายอภิดล ชินคำ
73565010201400นางสาวอรชุมา พัฒนะวสุตม์
74565010201475นางสาวอารยา ศรีไชยา
75565010201483นางสาวอาริยา บัวลอย
76565010201491นางสาวอารียา สมบูรณ์
77565010201517นางสาวสุชานันท์ เปรมอุดมกิจ
78565010201525นางสาวสุภาภรณ์ มาขุน
79565010201541นางสาวไพลิน ทุยไธสง
80565010201558นางสาวภควดี ถาวร
81565010201566นายภูมิพงษ์ สิริพลานนท์
82565010201574นางสาวมธุรส หงอสกุล
83565010201582นางสาวมัชฌิมา ลือเนตร
84565010201590นางสาววรรณวิภา แจ่มใส
85565010201616นายศุภกร เต๋งฮะเฮ็ง
86565010201632นางสาวสุพิตรา เชตุวรรณ์
87565010201657นางสาวชญาวรรณ พงษ์ไพร
88565010201780นางสาวปนิดา คติพจนานันท์
89565010201806นางสาวสิรีรัศมิ์ คิดประเสริฐ
90565010201814นางสาวชุติมา จันทร์สวี
91565010201822นางสาวชนิสรา นามคุณ
92555010200114นางสาวเกศรา ทวีสุข
93555010201815นางสาวปทุมทิพย์ คงมั่น
94555010201807นางสาวนุสรา เอกอิ่มผล
95555010202003นางสาวจุฑามาส ลาเคน
96565010201798นายพงษ์ศิริ พงษ์พาณิชย์
97565010200014นางสาวกนกวรรณ แสงสว่าง
98565010200055นางสาวกฤษณา วิเศษแสงศรี
99565010200063นางสาวกัญญาณัฐ เทพมา
100565010200097นางสาวเครือวรรณ คำระกาย
101565010200113นางสาวจารุวรรณ จงธนาธิวัฒน์
102565010200121นางสาวจารุวรรณ พรหมหาญ
103565010200147นางสาวจิตรสุภา ร่วมทอง