รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010200806นางสาวสุกัญญา หมัดพะวง
2565010201848นางสาวปัทมา ธรรมโอภาส
3575010201219นางสาวประภาพร เนียมนิยม
4575010201284นายพรเทพ ทันใจ
5575010201144นางสาวอารีญา ยานากิ
6575010201300นางสาวจีระนันท์ ไทยเล็ก
7575010200765นายสายฟ้า เศษเลิศ
8575010201060นางสาวเบญจวรรณ เลิศสิริสถาพร
9575010200617นางสาวรุ่งตะวัน เขาแก้ว
10575010201136นางสาวดาวิกา ไวทยะเสวี
11575010201003นางสาวแอนนา เอี๋ยววัฒนะ
12575010200690นางสาววาสนา งามทรัพย์สิริกุล
13575010200328นางสาวประภาพร แซ่ปึง
14575010200112นางสาวจุฑาลักษณ์ ทองจันทร์
15575010200245นางสาวธันยพัต กล่ำคำ
16575010200419นายพลวัตร อัศวภูมิ
17575010200138นางสาวชลดา รอดถนอม
18575010201094นายชลันธร พิลาศรักษ์สกุล
19575010201151นางสาวฤติมา ช่วยชูกูล
20575010200971นางสาวอัญชิสา ศรีเมือง
21575010200567นางสาวเมธาวี ลือชัย
22575010201235นางสาวดวงกมล หมวดศรี
23555010200643นางสาวผกาวรรณ อุ่นศรี
24575010200302นางสาวเบญจวรรณ ทองแยว
25575010200500นายภูวนนท์ เอกฉมานนท์
26575010200955นางสาวอัจฉราภรณ์ อินใจ
27575010201292นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมศรี
28575010201078นางสาวภัทรชนก นิยะโสม
29575010200948นางสาวอัจฉรา ฟุ้งเสถียร
30575010201276นางสาวณัฐวรา ยศจิรนนท์
31575010201102นางสาวรินทราย สนสร้อย
32575010200823นางสาวสุดารัตน์ ใจกล้า
33575010201011นางสาวขวัญหยก มะวงศ์
34575010200120นางสาวจุรีพร สารสม
35575010200526นางสาวมณีรัตน์ เหมธานี
36575010200203นายทักษ์ เหลืองอรุณ
37575010200963นางสาวอัญชฎา รัศมีเฉลิมลาภ
38575010201268นางสาวชนาภา เติมรัตนสุวรรณ
39575010200864นางสาวสุภาพร แจ้งประยูร
40575010200666นางสาววรัญญา บุตรวิชา
41575010200559นางสาวมัทนา แซ่เจียง
42575010200443นายพันศักดิ์ สุขใจ
43575010200252นางสาวนบพนม พรหมวิทักษ์
44575010200070นางสาวกรวรินทร์ สาขาว
45575010200625นางสาวรุ่งทิวา คุณยะโคตร
46575010200211นายธนพล อินทอง
47575010200104นางสาวกุลวรา ออกรัมย์
48575010200914นางสาวอนุสรา เชื้อบุญมี
49575010201201นางสาวอริษา วุฒินาม
50575010200831นางสาวสุทธิดา ลายเสือ
51575010200773นางสาวสินีนาฏ เย็นใจประเสริฐ
52575010200724นางสาวศรีรักษ์ ไตรศรี
53575010200930นางสาวอริสรา กาละพัฒน์
54575010200732นายศุภวัตร เล็มบารอฮีม
55565010201830นางสาวพรชนิตว์ นาคะ
56575010200534นางสาวศิริโสภา ภูนาเพชร
57575010200039นางสาวทิพากร ขวัญแก้ว
58575010200013นายกัมปนาท นิยมรัฐ
59575010200286นางสาวนฤมล สีใสไพร
60565010200774นายจิระโชติ ทองวิเศษ
61565010201152นางสาวศุภสิริ ทับมาโนช
62565010200048นางสาวกรองกาญจน์ สุพลขันธ์
63565010200311นายทศพล สุขสุมิตร
64585010200897นางสาวอัญชลี ปานเนื่อง