รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448506054064นางสาวเจนจิรา มุลสาโคตร
20448506054080นายดนัย นิตินวพล
30448506054114นายนราศักดิ์ อาระหัง
40448506054247นางสาวภัศรา ทับทิม
549506100020นางสาวกมลรุจิ สุหร่าย
649506100053นางสาวจารุวรรณ คุณแสน
749506100152นางสาววีรอร พนาปวุฒิกุล
849506100186นายอโณชา สุดใจ
949506100046นางสาวจริยา งามจริยาพันธ์
1049506100079นางสาวดวงฤทัย มั่นแร่
1149506100137นางสาวละอองดาว ผมหอม
1249506100160นายสถาพร ประภาศรี
1349506108064นายธนากร แปงคำ
1449506108130นางสาวรชนีกร เพ็งจันทร์
1549506108148นางสาววีราภรณ์ เพ็งจันทร์
1649506108213นางสาวสุกัญญา สุจาโน
1749506108239นางสาวอรอนงค์ เพชรรัตน์
1849506108023นางสาวจิรายุ สุขรื่น
19114850605007นางสาวระวิวรรณ แป้นคง