รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448506054353นางสาวสุกฤตา มานะ
249506100129นางสาวพรรณนิภา สุขแสง
350506100051นางสาวประภาพร ศรีชัย
450506100150นางสาวศิวียาภรณ์ นาคพันธุ์
550506100200นางสาวสุภารัตน์ เรียงสอน
650506100226นางสาวอารยา สุขภิญโญ
750506100242นางสาวสุนิษา สุวรรณเนตร์
850506100010นางสาวกรรณิกา ยศประสงค์
950506100077นางสาวพิไลพรรณ เทพพิบูลย์
1050506100119นางสาวศราธรณ์ เรขะวิบูลย์ชัย