รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1114850605010นางสาววิมลมาศ รัตนพันธ์
250506100135นางสาวศศินี โดยคำดี
3515061100035นางสาวพินทุสร สุวรรณคาม
4515061100076นางสาวพิชญะวรรณ เจริญวัฒนรุจน์
5515061100019นางสาวจุฑาภรณ์ อุปชิต
6515061100092นางสาวกาญจนา กกฝ้าย