รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525061100349นางสาวศศิประภา วชิรปราการสกุล
2525061100034นางสาวราตรี ศรีบุญแก้ว